Evropská společnost

Evropská společnost představuje historicky druhou z nadnárodních forem společností, jejichž úprava vychází přímo z komunitárních předpisů. Základem je nařízení rady ES č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (nařízení o SE), nato navazuje směrnice Rady 2001/86/ES (směrnice o SE). Nařízení o SE předpokládá vydávání zákonů v členských státech, které vyplní mezery, jež nařízení vědomě vytváří.

Nařízení o SE sice upravuje základní statusové otázky, jejich okruh není zdaleka vyčerpávající. Nařízení buď opravňuje členské státy k vytvoření zvláštního pravidla nebo odkazuje přímo na akciové právo členských států. V prvé situaci mohou členské státy upravit příslušné otázky pro SE, aniž se musejí ohlížet na ustanovení, která aplikují na vlastní a.s. Limitovány jsou jednak příslušnými evropskými směrnicemi. Odkazuje-li  nařízení přímo na národní akciové právo není členský stát ohledně dané otázky oprávněn vytvořit pro evropskou společnost jiná ustanovení.   

Výhody evropské společnosti:

  • většina právních řádů nepřipouští přemístění zapsaného sídla do zahraničí, aniž by přitom nedocházelo k jejímu zrušení a tím i přerušení kontinuity právní osobnosti. Evropská společnost může přemístit sídlo do jiného státu, čímž dojde ke změně subsidiárně aplikovatelné právní úpravy.
  • evropská společnost má více flexibilní strukturu řízení a správy, čl. státy jsou povinny, aby se SE se sídlem na jejich území mohla organizovat jak podle dualistického, tak podle monistického modelu (jenom představenstvo) (viz. otázka  23). Naše právo bude muset respektovat monistickou společnost (pouze představenstvo)

Kapitálová struktura:

Neliší se od běžné a.s., evropská společnost povinně vytváří základní kapitál, který je rozvržen do akcií, musí být vyjádřen v EURO a jeho výše nesmí klesnout pod částku 120.000 EUR, ledaže národní právo pro a.s. podnikající v určitém oboru požaduje částku vyšší. České právo vyžaduje, viz. banka, pojišťovna.

Koupit s.r.o., Založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít