Opční listy

Opce je odkládací podmínka ve smlouvě o koupi cenných papírů (CP), dle které se může jedna strana až v průběhu opční lhůty vyjádřit, že na smlouvě trvá (tzv. vyhlášení opce) nebo naopak tuto vůli nevyjádřit a mlčky od smlouvy odstoupit. Za zřízení práva opce (tj. projevem vůle způsobit vznik práv a povinností z uzavřené smlouvy) lze sjednat úplatu (opční prémii), která musí být zaplacena bez ohledu nato, zda byla opce vyhlášena či nikoliv. Právo opce je převoditelné, je-li převedeno, přechází s ním i práva i závazky ze smlouvy o koupi CP. K přechodům závazků není třeba souhlasu věřitele. Jsou-li opce sami předmětem obchodu, je k nim vydáván samostatný CP – v ČR zatím neupraveno. 

Obdobou opcí je v ČR opční list, který může být vydáván a.s.. Je to CP do něhož je vtěleno právo na uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií, nebo na získání vyměnitelných či prioritních dluhopisů, popř. na upsání akcií, které jsou vydávány majitelům prioritních dluhopisů.

Prodej s.r.o., Založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít