Založení veřejné obchodní společnosti (založení v.o.s.)

Zakladatelé (společníci) v.o.s. jsou FO i PO (s výjimkou zvl. zákonů, př. banky), osoba tuzemská i zahraniční, min. 2, maximální počet není stanoven, ale ovšem platí pro stejnou osobu dĺe zákona, že lze být neomezeně ručícím společníkem jen v 1 obchodní společnosti (netýká se však př. societas či tichého společenství).
FO musí splňovat obec. podmínky provozování živnosti dle zvl. zákona a nesmí u ní být dána překážka provozování živnosti (bez ohledu na předmět podnikání společnosti).
U PO-společníka vykonává P a P spojené s účastí ve v.o.s. její SO, příp. jím pověřený zástupce (musí však splňovat podmínky stanovené pro FO).                  

společenská smlouva (SS)
forma
- písemná s úřed. ověřenými podpisy (SS může být uzavřena i zmocněncem vybaveným k tomu písemnou plnou mocí s úřed. ověřenými podpisem zmocnitele - ta se připojí ke SS)
podstatné náležitosti:

  • firma a sídlo - firma s obligatorním dodatkem (viz výše)
  • určení společníků - firma či název a sídlo PO (IČO) nebo jméno a bydliště FO (RČ)
  • předmět podnikání - v mezích §2/1
  • podpisy

vznik v.o.s.:

  • uzavření SS
  • před podáním návrhu na zápis do OR musí společníci opatřit oprávnění k výkonu pod. činnosti (zakladatelé musí prokázat živnost. úřadu založení v.o.s. a ustanovit pro výkon živnosti k tomu způsobilého odpovědného zástupce; společnosti vznikne živnost. oprávnění dnem, kdy sama vznikne), v.o.s. může být založena i za účelem spol. výkonu svobodných povolání = podnikání, jehož výkon svěřují spec. předpisy pouze FO (lze provádět jen pomocí osob k tomu oprávněných, §56/3)
  • v.o.s. vzniká dnem, k němuž byla zapsána do OR - návrh na zápis podepisují (úřed. ověřené) všichni společníci a přikládá se k němu SS (+ listiny dosvědčující údaje zapisované do OR - §28/1,2), není-li návrh podán do 90 dnů od založení v.o.s. či od doručení živnost. či jiného pod. oprávnění, nelze již na základě tohoto oprávnění podat návrh na zápis

Obchodní společnosti

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít