Kmenové listy v s.r.o.

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně, avšak v míře vymezené zákonem. Omezené ručení je definováno tak, že společníci ručí za svou společnost pouze do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.

S.r.o. se zakládá společenskou smlouvou.

Výše podílů jednotlivých společníků s.r.o. se mohou navzájem lišit. Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak.

V souladu se společenskou smlouvou mohou vzniknout různé druhy podílů. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní. Určí-li tak společenská smlouva, může jeden společník vlastnit více podílů, a to i podílů různého druhu.

Různé druhy podílů a jejich obsah se určí ve společenské smlouvě.

Určí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem. Je-li podle společenské smlouvy dovolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý podíl.

Kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna.

Kmenový list je cenný papír na řad cenný papír na řad (definice kmenového papíru na řad podle nového občanského zákoníku zní takto:“Cenný papír na řad je cenný papír, který se v listinné podobě převádí rubopisem (indosamentem) a předáním (tradicí). Práva spojená s tímto cenným papírem je oprávněn vykonávat ten, kdo cenný papír předloží a na jehož jméno byla listina vydána nebo jemuž svědčí nepřetržitá řada rubopisů. Tato osoba je považována i za majitele cenného papíru, nestanoví-li zákon jinak“). Kmenový list nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír. Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.

Kmenový list obsahuje

  • označení, že se jedná o kmenový list
  • jednoznačnou identifikaci společnosti
  • výši vkladu připadající na podíl
  • jednoznačnou identifikaci společníka
  • označení podílu, k němuž je kmenový list vydán, a označení kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele nebo jednatelů. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění

Byl-li vydán hromadný kmenový list, obsahuje také údaj o tom, kolik kmenových listů nahrazuje, a označení podílů, které nahrazuje.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít