Likvidace nadace

Nadaci může zrušit správní rada nadace v případě, že nadace již splnila účel, pro který byla založena. Správní rada potom určí likvidátora.

Nadace může být zrušena i soudem na návrh osoby, která má na tom právní zájem. Soud může nadaci zrušit také v případě, že nadace podporuje násilí nebo napomáhá omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení apod. Dalšími důvody pro soudní zrušení nadace je, stane-li se nadace neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti, závažně nebo opakovaně porušuje zákaz poskytovat nadační příspěvek osobě, která je členem nadace nebo její správní rady, neposkytuje nadační příspěvky déle než dva roky, nadace nakládá neoprávněně s nadační jistinou, hodnota nadační jistiny se sníží pod 500 000 Kč a tento stav trvá déle než jeden rok od konce účetního období, v němž k snížení hodnoty nadační jistiny došlo, nadační jistina nepřináší žádný výnos po dobu delší než dva roky, nebo není trvale možné, aby nadace nadále plnila svůj účel.

Ve výše uvedených případech je soudem určen likvidátor, který zahájí likvidaci.

Likvidátor zpeněží likvidační podstatu nadace v rozsahu nutném pro vyrovnání dluhů nadace a s likvidačním zůstatkem naloží podle nadační listiny. Pokud nadační listina nestanoví, jak má být se zůstatkem naloženo, je likvidátor oprávněn nabídnout ji obdobně zaměřené nadaci, obci nebo státu, tito jej pak užijí jen k veřejně prospěšnému cíli.

Zrušení nadace je legislativně upraveno v paragrafech 376 – 381 zákona č. 89/2012 Sb. - zákon občanský zákoník.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít