Notářské zápisy

Notářský zápis označuje veřejnou listinu sepsanou notářem, která má vyšší právní sílu než listina běžná, jelikož se nemusí prokazovat její autenticita a pravdivost.

S potřebou notářských zápisů se v občanské i podnikatelské praxi setkáváme poměrně často. Zákon vyžaduje formu notářského zápisu v případě určitých právních jednání (nejčastěji smluv), dále se vyžadují notářské zápisy pro osvědčení právně-významné skutečnosti či notářské zápisy o rozhodnutích orgánů právnických osob (nejčastěji obchodních společností).

Ve spolupráci s nezávislým notářem zprostředkujeme našim klientům sepsání notářských zápisů, a to zejména v následujících věcech:

Občansko-právní problematika

 • notářské zápisy sepisované v souvislosti s úpravou společného jmění manželů (zúžení či rozdělení SJM)
 • dohody o přímé vykonatelnosti ve formě notářského zápisu – podklady pro přímou exekuci bez nutnosti předchozího soudního řízení
 • notářské zápisy o jednostranných prohlášeních – závěť, vydědění, ustanovení správce dědictví
 • smlouvy ve formě notářského zápisu – kupní smlouva (nejčastěji pak smlouva o převodu nemovitostí), zástavní smlouva atd.
 • notářské zápisy o založení nadace, založení společenství vlastníků jednotek, založení ústavu
 • notářské zápisy o zřízení svěřenského fondu

Obchodně-právní problematika

 • notářské zápisy o zakladatelských jednáních při zakládání obchodních korporací (společenská smlouva, zakladatelská listina, přijetí stanov) – založení společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti či evropské společnosti, založení družstva apod.
 • notářské zápisy o změně společenské smlouvy, zakladatelské listiny či stanov u již existující společnosti – typicky změna sídla, změna názvu, změna výše obchodního kapitálu, změna předmětu podnikání, rozdělení obchodního podílu apod.
 • notářské zápisy o zrušení a likvidaci obchodní společnosti
 • notářské zápisy o přeměnách obchodních společností – typicky fúze, rozdělení, převod jmění na společníka apod. 

Cena notářských zápisů

Odměna notáře za sepsání notářského zápisu se řídí notářským tarifem a nejčastěji se odvíjí od hodnoty věci, o které se notářský zápis pořizuje. Pro určení konkrétní ceny je nutné podřadit přímo Váš konkrétní případ do příslušné tabulky notářského tarifu.

Pokud hledáte nezávislého notáře, neváhejte se na nás obrátit a my Vám zajistíme sepsání notářského zápisu na míru přesně dle Vašich požadavků.

Základní informace o notářských zápisech

Notářské zápisy (s originálními podpisy notáře i účastníků) se ukládají v notářské kanceláři notáře, který je sepsal.

Účastníkům se vydávají stejnopisy notářského zápisu, které obsahují stejný text jako vlastní notářský zápis, jakož i opisy (kopie) všech příloh notářského zápisu, a dále doložku ověřující shodu stejnopisu s notářským zápisem. Stejnopisy jsou v záhlaví první strany označeny nápisem „STEJNOPIS“ (provedeným zpravidla razítkem nebo tiskem). Nelze však vydat stejnopis notářského zápisu o závěti.

Obdobně je možné vydat také výpisy z notářského zápisu, které obsahují pouze část údajů uvedených v notářském zápisu (například jen některých samostatných jednání); výpisem však nesmí být zpochybněn obsah notářského zápisu.

Těm osobám, kterým lze vydat stejnopisy notářského zápisu, je možné vydat také (prosté) opisy notářského zápisu, které na rozdíl od stejnopisu neobsahují doložku o ověření shody s notářským zápisem (obsahují tedy pouze vlastní text zápisu). Opis notářského zápisu o závěti či listiny o ustanovení správce dědictví lze vydat jen pořizovateli, osobě ustanovované správcem dědictví či jejich zmocněncům.

Pro notářský zápis se používá zkratka NZ.

Druhy notářských zápisů

I) Notářské zápisy o právních úkonech

Ve formě notářského zápisu můžete sepsat většinu smluv, či jednostranných právních úkonů. Pro některé tipy smluv je forma notářského zápisu povinná. Existují případy, kdy lze notářský zápis doporučit, byť není povinný ze zákona, jedná se zejména o závět, vydědění, úpravy soužití (výpůjčky nájmy, aj.) s osobou na kterou je vedena exekuce.

Smlouva ve formě notářského zápisu je povinná:

 • při modifikaci společného jmění manželů
 • založení s.r.o., a.s., evropské společnosti
 • dohodě o přímé vykonatelnosti závazků
 • právní úkony těch, kteří nemohou číst a psát
 • zástavní smlouva na věci movité a nemovitosti nezapisovaní do katastru nemovitostí
 •  listina o ustanovení správce dědictví
 • ostatní případy, kdy tak předepisují právní předpisy.

II) Osvědčení právně významných skutečností

Notář osvědčuje různé procesy, skutkově děje, prohlášení a stav věcí, a tomto sepisuje notářské zápisy. Notář může osvědčit rozličné děje, vždy je však důležité, aby osvědčovaný proces byl právně významný.

Nejčastější tipy notářských osvědčení:

 • osvědčení o tom, že někdo něco prohlásil
 • osvědčení o průběhu jednání orgánů právnických osob, zejména o průběhu valných hromad
 • osvědčení o stavu věci
 • osvědčení o losování

III) Notářské zápisy o rozhodnutí orgánu právnické osoby

Jedná se o speciální notářský zápis podle § 80a notářského řádu. Notářský řád na tyto notářské zápisy klade vyšší formální nároky. Notář sepíše tento zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, pokud zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu vyžaduje, nebo pokud je rozhodováno o skutečnostech zapisovaných do veřejných seznamů. V praxi se jedná zejména o notářské zápisy o rozhodnutí valných hromad společností s ručením omezeným a akciových společností.

Notářský zápis je možné sepsat mimo jiné o těchto následujícíh rozhodnutích:

 • odvolání a jmenování jednatele, člena představenstva, či dozorčí rady
 • o zvýšení, či snížení základního kapitálu
 • o změně společenské smlouvy, zakladatelské listiny, popřípadě stanov, zejména změna názvu společnosti, změna sídla, či změna předmětu podnikání
 • o rozdělení obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
 • o schválení převodu obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
 • o zrušení společnosti s likvidací
 • o schválení fúze, rozdělení, či jiných druhů přeměn
 • o schválení ovládací smlouvy 

Neváhejte nás kontaktovat a objednejte si notářský zápis online.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít