Evidence skutečných majitelů

Od 1. 1. 2018 začala nově platit povinnost právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku a správců svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů, zapsat svého skutečného majitele.

Tuto povinnost musí splnit právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku, tedy zejména obchodní společnosti a družstva do 1.1.2019. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) poté musí svého skutečného majitele zapsat do 1.1.2021. Tato skutečnost se nevztahuje na odštěpné závody, jelikož nejde o právnické osoby. 

Od 1.6.2021 je Evidence skutečných majitelů veřejným seznamem a povinné osoby, které nemají v Evidenci záznam, nebudou mimo jiné schopni činit notářské zápisy či využívat specifické bankovní služby.

Pomůžeme Vám se splněním povinností a zápisem skutečných majitelů Vaší společnosti

Za stav zápisu v "Registru vlastníků" je v plném rozsahu odpovědná příslušná právnická osoba nebo správce svěřenského fondu. Rejstříkový soud zkoumá návrh pouze z formálních hledisek a nekontroluje ani nevyzývá k opravě údaje, který je v rozporu se skutečným stavem. 

Evidence skutečných majitelů (majitelů) právnických osob je od roku 2021 VEŘEJNÁ.

Skutečným majitelem (vlastníkem) je dle definice 

a) u obchodní korporace fyzická osoba,

1.     která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

2.     která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

3.     která má být příjemcem alespoň 25% zisku této obchodní korporace, nebo

4.     která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1.     která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,

2.     která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo

3.     která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

1.     zakladatele,

2.     svěřenského správce,

3.     obmyšleného,

4.     osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Zápis skutečného vlastníka právnické osoby provedeme profesionálně, rychle a za Vás!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít