Evidence skutečných majitelů

Od 1. 1. 2018 začala nově platit povinnost právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku a správců svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů, zapsat svého skutečného majitele.

Tuto povinnost musí splnit právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku, tedy zejména obchodní společnosti a družstva do 1.1.2019. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) poté musí svého skutečného majitele zapsat do 1.1.2021. Tato skutečnost se nevztahuje na odštěpné závody, jelikož nejde o právnické osoby. 

Pomůžeme Vám se splněním povinností a zápisem skutečných majitelů Vaší společnosti

Za stav zápisu je v plném rozsahu odpovědná příslušná právnická osoba nebo správce svěřenského fondu. Rejstříkový soud zkoumá návrh pouze z formálních hledisek a nekontroluje ani nevyzývá k opravě údaje, který je v rozporu se skutečným stavem. 

Evidence skutečných majitelů je zcela neveřejná a je v současnosti určená pouze pro orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický úřad, atp.

Skutečným majitelem je dle definice 

a) u obchodní korporace fyzická osoba,

1.     která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

2.     která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

3.     která má být příjemcem alespoň 25% zisku této obchodní korporace, nebo

4.     která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1.     která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,

2.     která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo

3.     která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

1.     zakladatele,

2.     svěřenského správce,

3.     obmyšleného,

4.     osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Poskytneme Vám osobu pro obsazení pozice skutečného majitele

Pokud z jakéhokoli důvodu nemáte či nechcete zveřejnit osobu skutečného majitele Vaší právnické osoby, nabízíme Vám využití služby dosazení osoby skutečného vlastníka z profesionálních nominee vlastníků a to za roční poplatek podložený trustovou smlouvou.

Zápis skutečného vlastníka právnické osoby provedeme profesionálně, rychle a za Vás!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít