Ústavy

Založení Ústavu na míru již od 19.900,- Kč včetně DPH!

Neváhejte nás kontaktovat, založíme Váš ústav profesionálně a rychle bez zbytečného papírování a průtahů. Na míru Vám nastavíme zakládací listinu ústavu a vyřešíme všechny ostatní náležitosti.

Provádíme také změny v již existujících ústavech, jako je apř. změna stanov, zápis nových orgánů, změna sídla ústavu apod.

Základní informace o ústavu

Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.

Ústav obvykle označuje vědeckou, výzkumnou, vzdělávací, kulturní, odbornou či zdravotnickou instituci nebo specializovanou organizaci (zvláště se tak např. označuje vysokoškolský ústav jakožto součást vysoké školy). V obecném jazyce se slovo „ústav“ někdy užívá i pro objekty či subjekty, které toto slovo v názvu nemají (např. základní škola, střední škola nebo vysoká škola jsou označovány za vzdělávací ústav).


Potřebujete další informace? Nevahájte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem.

Kontaktujte nás


Postup založení ústavu

Ústav se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti. Jelikož se právní poměry ústavu řídí v ostatním poměry nadace, je vyžadována pro zakládací smlouvu forma veřejné listiny.

Náležitosti zakládací listiny

  • název ústavu a jeho sídlo,
  • účel ústavu vymezením předmětu jeho činnosti, popřípadě i předmět jeho podnikání,
  • údaj o výši vkladu, popřípadě o jeho nepeněžitém předmětu,
  • počet členů správní rady i jména a bydliště jejích prvních členů a
  • podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu, není-li úprava vnitřní organizace ústavu vyhrazena Statutu (podrobnější dokument s porovnáním se zakládací listinou)

Orgány ústavu

Orgány ústavu jsou ředitel a správní rada. Statutárním orgánem ústavu je ředitel, popř. osoba s obdobným označením. 

Ředitel nemůže být členem správní rady a byla-li zřízena dozorčí rada nebo jiný orgán obdobné povahy, pak ani členem takového orgánu. 

Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. Není-li to možné, volí a odvolává členy správní rady dozorčí rada, pokud byla zřízena. Jinak správní rada volí a odvolává své členy sama. Členství ve správní radě není slučitelné s členstvím v dozorčí radě.

Funkční období člena správní rady je tříleté, pokud zakladatelské právní jednání nestanoví jinou délku. Nevyloučí-li to zakladatelské právní jednání, lze člena správní rady volit i opakovaně. Pokud však správní rada volí a odvolává své členy sama, lze tutéž osobu opakovaně zvolit nanejvýš na dvě po sobě jdoucí funkční období.

Správní rada volí i odvolává ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti a rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli. Není-li určeno jinak, projevuje za ústav při těchto právních jednáních vůli předseda správní rady. Správní rada schvaluje rozpočet, účetní závěrky a výroční zprávy ústavu.

Výroční zpráva

Výroční zpráva ústavu obsahuje kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem upravujícím účetnictví další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, včetně výše plnění poskytnutých členům orgánů ústavu, a o případných změnách zakladatelského právního jednání nebo změnách členství v orgánech ústavu.

Neurčí-li zakladatelské právní jednání i další způsob uveřejnění, uveřejní ústav výroční zprávu nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období uložením do sbírky listin.

Zánik ústavu

Nenaplňuje-li ústav dlouhodobě svůj účel, zruší jej soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem. Ústav zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít