Právní služby

Poskytování právních služeb

Ve spolupráci s nezávislým advokátem nabízíme našim klientům za zvýhodněnou cenu komplexní právní služby spočívající zejména v odborném právním poradenství, sepisování smluv a jiných dokumentů, zastupování klientů v soudních a správních řízení a při jednání s protistranou.

Právní služby jsou za zvýhodněnou cenu od 1.500,- Kč / hod poskytovány zejména v následujících oborech:

Smluvní právo

 • příprava, sjednávání a připomínkování veškerých smluv a dohod
 • smlouvy kupní, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, smlouvy o půjče a úvěru apod.
 • vypracování návrhů, žádostí a podání
 • zastoupení klienta před soudem při sporech vzniklých ze smluv

Právo nemovitostí

 • sjednávání a příprava smluv o převodech nemovitostí - bytů, domů a nebytových prostor
 • příprava návrhu na vklad/záznam do Katastru nemovitostí a zastoupení klienta v katastrálním řízení
 • rozdělování spoluvlastnictví, úpravy společného jmění manželů (SJM)
 • zastoupení klienta před soudem při sporech týkajících se nemovitostí

Právo obchodních společností a obchodního rejstříku

 • komplexní poradenství při akvizicích a převodech obchodních společností jakož i při složitějším procesu založení firmy
 • právní audit obchodních společností - Due Diligence
 • příprava fůzí, změn právní formy, rozdělení a převodů jmění společnosti na společníka
 • sídlo firmy na prestižní adrese
 • vypracování podkladů pro změny ve společnosti a jejich zápis do obchodního rejstříku (OR)
 • zastoupení klienta před soudem při sporech týkajících se obchodních společností a zastupování v rejstříkovém řízení

Rodinné a dědické právo

 • odborné poradenství ve věcech rozvodu, výživného, určování otcovství apod.
 • příprava předamanželských smluv a smluv o zúžení/rozšíření společného jmění manželů
 • majetkové vyrovnání manželů po rozvodu s důrazem na co největší ochranu klienta
 • sepisování závětí, listin o vydědění a zastupování klienta v dědickém řízení
 • zastoupení klienta před soudem při sporných i nesporných právních věcech týkajících se rodinných a dědických poměrů

Pracovní právo

 • odborné řešení sjednávání i ukončování pracovního poměru
 • příprava a sjednávání pracovně právních smluv a dohod konaných mimo pracovní poměr
 • vytváření pracovních řádů a jiných vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • zastoupení klienta před soudem při sporech vycházejících z pracovněprávních poměrů

Právo duševního vlastnictví a IT právo

 • příprava a sjednávání licenčních smluv a smluv o dílo, smluv autorských, smluv herců a výkonných umělců apod.
 • patenty, ochranné známky, užitné vzory a označení původu
 • zastupování klienta před Úřadem průmyslového vlastnictví

Daňové a finanční právo

 • specializované daňové poradenství a možnosti daňové optimalizace 
 • právní zastupování klienta v daňovém řízení před správcem daně a vedení sporů se správci daně (finančními a celními úřady)
 • žaloby proti rozhodnutí daňových orgánů
 • využívání virtuální kanceláře
 • koncepty mezinárodních struktur (offshore) s ohledem na optimální zdanění -  offshore společnosti
 • aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění v konkrétním právním případu klienta

 

Právní služby pro naše klienty zajišťuje profesionální advokátní kancelář, která se zaměřuje na poskytování právních služeb podnikatelům, občanům a domáctnostem.


Právní služby a poradenství

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít