Spolky

Založení spolku již od 6.900,- Kč + DPH!

Neváhejte nás kontaktovat, založíme Váš spolek profesionálně a rychle bez zbytečného papírování a průtahů. Na míru Vám nastavíme Stanovy spolku a vyřešíme všechny ostatní náležitosti včetně zápisu do spolkového rejstříku.

Pokud nemáte pro svůj spolek sídlo, můžete si vybrat z naší nabídky virtuálních sídel v rámci celé ČR, která platí i pro spolky. Všem zapsaným spolkům nabízíme i vedení účetnictví.

Převod občanského sdružení na zapsaný spolek

Pokud jste nestihli zákonnou lhůtu pro převedení občanského sdružení či jiné organizace na zapsaný spolek, máte nyní jedinečnou šanci využít našich služeb a mít veškeré administrativní záležitosti týkající se Vašeho spolku v pořádku. 

Převod na zapsaný spolek v souladu s Novým občanským zákoníkem vyžadují zpravidla finanční úřady a jiné státní a správní orgány.

Služby, které rádi profesionálně zařídíme pro Váš spolek

 • založení nového spolku a jeho zápis do spolkového rejstříku
 • převod neziskové organizace podle starého zákona na zapsaný spolek v souladu s NOZ
 • změny, aktualizace a úpravu stanov existujícího spolku
 • volbu a zápis nových orgánů spolku
 • registraci Vašeho spolku na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
 • vedení účetnictví a mzdové agedny pro Váš spolek
 • daňové a právní poradenství při využívání spolku
 • zrušení a likvidace spolku včetně výmazu ze spolkového rejstříku již od 14.900 Kč + DPH 

Potřebujete další informace? Nevahájte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem.

Kontaktujte nás


Daňové výhody zapsaného spolku jako veřejně prospěšného poplatníka

Zapsaný spolek stejně jako jiné neziskové právnické osoby a organizace požívá následujících daňových výhod, pokud je zároveň veřejně prospěšným poplatníkem dle ustanovení § 18a a násl. zákona o dani z příjmu:

 • osvobození od daně pro příjmy plynoucí z darů
 • osvobození od daně pro členské příspěvky
 • příjmy z výdělečné činnosti až do částky 300.000,- Kč ročně
 • možnost čerpání dotací

Základní informace a organizační struktura spolku

Spolek zakládají minimálně tři osoby, které vede zájem mít možnost organizovaně vykonávat společnou činnost. K tomu slouží spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů pro spolčování se, kdy nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

Jelikož hlavní činností spolku nemůže být podnikání nebo jiná výdělečná činnost, touto činností spolku je jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti jsou tedy jen činností vedlejší. Tento zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Postup a proces založení spolku krok za krokem

Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov, které obsahují alespoň:

 • název a sídlo spolku
 • účel spolku
 • práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat
 • určení statutárního orgánu.

Spolek lze založit také usnesením ustavující schůze spolku, ale to není z pohledu členů příliš praktické, jelikož to s sebou nese zbytečně více administrativy než výše popsané přijetí stanov. Ustavující schůzi má smysl konat v případě většího počtu členů či členů, kteří nejsou před založením spolku známi.

Je-li potřeba z rozsahu činnosti hlavního spolku vyčlenit některé úkoly, lze i využít možnosti založení pobočného spolku.  Stanovy mohou založit pobočný spolek jako organizační jednotku spolku nebo určit, jakým způsobem se pobočný spolek zakládá a který orgán rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku.

Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku. Spolek následně vznikne dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí a to na k tomu určeném formuláři (viz www.justice.cz) a podpisy musejí být úředně ověřeny. Návrh na zápis spolků nepodléhá poplatkové povinnosti.

K návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku je třeba přiložit alespoň tyto přílohy:

 • zápis o shodě základajícíh členů spolku o obsahu stanov včetně volby orgánů, resp. jejich členů
 • souhlas všech osob tvořícíh statutární (popř. i jiný) orgán spolku se svým zápisem do spolkového rejstříku a čestné prohlášení o svéprávnosti a neexistenci úpadku, podpis na tomto dokumentu musí být úředně ověřen
 • aktuální znění stanov spolku

Členství a zánik členství

Uchazeč o členství ve spolku projevuje vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. O přijetí za člena rozhoduje orgán určený stanovami, jinak nejvyšší orgán spolku.

Toto členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně.

Organizační struktura spolku

Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách. Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat libovolně, pokud tím nevzbudí-li klamný dojem o jejich povaze. 

Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku.

Neurčí-li stanovy funkční období členů volených orgánů spolku, je toto období pětileté.

Nejvyšší orgán spolku

Který orgán je nejvyšším orgánem spolku, určí stanovy, do jehož působnosti zpravidla náleží určit také hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze.

Kontrolní ani rozhodčí komise nejsou povinné. Zakládají se pouze za účelem vnitřní kontroly, která pokud zjistí nějaké nedostatky, musí upozornit statutární orgán.

Statutární orgán může mít kolektivní nebo individuální podobu. V případě kolektivní formy se jedná o výbor. Pokud má formu individuální, tak lze hovořit o předsedovi spolku. Statutární orgán volí a odvolává nejvyšší orgán spolku, kterým je členská schůze, pokud opět neurčí stanovy jinak.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít