Založení družstva

Založení Družstva na míru již od 14.900,- Kč včetně DPH!

Družstvo je obchodní korporací složené minimálně ze 3 osob, založenou za účelem podnikání nebo za účelem zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Zvláštním druhem družstva je družstvo bytové, které slouží výlučně k uspokojování bytových potřeb svých členů.

Neváhejte nás kontaktovat, založíme Vaše Družstvo profesionálně a rychle bez zbytečného papírování a průtahů. Na míru Vám nastavíme stanovy a vyřešíme všechny ostatní náležitosti.

Pro již existující družstva včetně družstev bytových nabízíme vedení účetnictví a mzdové agendy a dále veškerou právní agendu spojenou s provozem družstva– změnu stanov, volbu nových orgánů družstva apod.

Služby, které rádi profesionálně zařídíme pro Vaše obchodní nebo bytové družstvo

 • založení nového družstva a jeho zápis do obchodního rejstříku (dále jen OR)
 • změny, aktualizace a úpravu stanov existujícího družstva
 • volbu a zápis nových orgánů družstva (představenstvo, kontrolní komise apod.)
 • registraci Vašeho družstva na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
 • vedení účetnictví a mzdové agendy pro obchodní i bytová družstva
 • daňové a právní poradenství při využívání družstva
 • zrušení a likvidace družstva a jeho výmaz z obchodního rejstříku


Potřebujete další informace? Nevahájte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem.

Kontaktujte nás

Proces založení a vzniku Družstva

Základním dokumentem družstva jsou stanovy. Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze Družstva, jejíž průběh musí být osvědčen notářským zápisem. Ustavující schůze družstva určuje zapisovaný základní kapitál, schvaluje stanovy a volí představenstvo a kontrolní komisi. Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Před podáním návrhu na tento zápis musí být splacena alespoň polovina zapisovaného základního kapitálu.

Vznik a zánik členství v Družstvu

Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. Je-li podle stanov členství podmíněno pracovním vztahem k družstvu, může se členem stát fyzická osoba, která skončila povinnou školní docházku a dosáhla 15 let svého věku.

Družstvo musí vést seznam všech svých členů.

Orgány družstva

Členská schůze je složená z členů družstva a rozhoduje o nejvýznamnějších družstevních záležitostech, volí ostatní orgány družstva, které jsou povinny skládat účty ze své činnosti.

Představenstvo je výkonným orgánem družstva s všeobecnou kompetencí, tj. řídí a rozhoduje v těch věcech, které nejsou v kompetenci jiných orgánů družstva. Je statutárním zástupcem družstva.

Kontrolní komise je kontrolní orgán, který kontroluje činnost družstva, všech jeho členů a orgánů.

Zrušení a zánik

Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Družstvo zúčastněné na přeshraniční fúzi zaniká dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku. 

Družstvo se zrušuje: 

 • usnesením členské schůze
 • zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující
 • rozhodnutím soudu
 • uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno nebo dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno.

O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít