Nadace a nadační fondy

Založení Nadace či Nadačního fondu na míru od 9.900 Kč

Neváhejte nás kontaktovat, založíme Vaši Nadaci či Nadační fond (NF) profesionálně a rychle bez zbytečného papírování a průtahů. Na míru Vám nastavíme zakládací listinu Nadace či Nadačního fondu a vyřešíme všechny ostatní administrativní a právní náležitosti včetně zápisu do nadačního rejstříku.

Pokud nemáte pro svoji Nadaci sídlo, můžete si vybrat z naší nabídky virtuálních sídel v rámci celé ČR, která platí i pro Nadace. Nadacím a NF rovněž poskytujeme službu vedení účetnictví.

Nadace je účelové sdružení majetku, které zakladatel zřizuje k trvalému dosahování společensky nebo hospodářsky užitečných cílů. Její název musí obsahovat slovo „nadace“ a zpravidla také označení, poukazující na její účel. Nadace může provozovat podnikání pouze jako svou vedlejší činnost.

Nadační fond je na rozdíl od nadace jednodušší na založení, administrativu i správu a nemá povinný nadační kapitál. NF nemusí mít narozdíl od nadace trvalou povahu.

Služby, které rádi profesionálně zařídíme pro Vaši nadaci či nadační fond

 • založení nové nadace či NF a zápis do nadačního rejstříku
 • změny, aktualizace a úpravu zakládací listiny existující nadace či nadačního fondu
 • volbu a zápis nových orgánů do nadačního rejstříku
 • registraci na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
 • vedení účetnictví a mzdové agendy 
 • daňové a právní poradenství při využívání nadace či nadačního fondu
 • zrušení a likvidace nadace či NF včetně výmazu z nadačního rejstříku


Potřebujete další informace? Nevahájte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem.

Kontaktujte nás


Daňové výhody nadace a nadačního fondu jako veřejně prospěšného poplatníka

Nadace i Nadační fondy stejně jako jiné neziskové právnické osoby a organizace mohou využívat následujících daňových výhod, pokud jsou zároveň veřejně prospěšným poplatníkem dle ustanovení § 18a a násl. zákona o dani z příjmu a neslouží toliko soukromým účelům:

 • osvobození od daně pro příjmy plynoucí z darů
 • příjmy z výdělečné činnosti až do částky 300.000,- Kč ročně
 • možnost čerpání dotací
 • osvobození od daně z příjmu pro výnosy z majetku tvořícího nadační jitstinu či příjem z jeho prodeje

Základní informace a organizační struktura nadace

Účel nadace

Účel nadace může být veřejně prospěšný nebo dobročinný. Záleží na tom, koho nadace podporuje. Nelze však založit nadaci za účelem podpory politických stran a hnutí nebo sloužící výlučně výdělečným cílům. Případné podnikání nadace může být jen vedlejší činností k podpoře jejího hlavního cíle. Plní-li nadace zakázaný účel, může ji soud bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. 

Účel nadace je jejím nejdůležitějším pojmovým znakem. Zakladatel je povinen účel vymezit ve svém zakladatelském právním jednání. Účel může být nastaven obecně nebo naopak velmi detailně, může se určit i více účelů a posloupnost jejich naplňování. Přesnost vymezení účelu v zakladatelském právním jednání je důležitá i z hlediska uplatňování vlastní vůle členů orgánů nadace. Platí, že čím přesněji jsou účel i další otázky specifikovány, tím menší prostor je dán pro uplatnění vůle odlišné od vůle zakladatele.

Nadace vytváří povinně (na rozdíl od NF) výroční zprávu, která obsahuje účetní závěrku a přehled veškeré činnosti nadace. 

Proces založení nadace

Nadace může být ustavena zakladatelským právním jednáním nebo zákonem. Zakládá se nadační listinou, jíž může být zakládací listina nebo pořízení pro případ smrti, vždy ve formě veřejné listiny – notářský zápis. Zakládací listinu nadace pořizuje jedna osoba nebo více osob. Pokud je více zakladatelů, v záležitostech nadace musí jednat jednomyslně.

Orgány nadace

Statutární orgán nadace je správní rada, která má alespoň 3 členy. Správní rada vykonává vše, co není svěřeno jiným orgánům nadace. Členem správní rady může být i právnická osoba.

Kontrolní a revizní orgán nadace je dozorčí rada. Musí být zřízena vždy, pokud výše nadačního kapitálu přesahuje 5.000.000 Kč. Jestliže  není zřízena dozorčí rada, vykonává její funkci revizor

Majetek nadace a nadační kapitál

Majetek nadace tvoří nadační jistina (soubor předmětů vkladů do nadace, popřípadě i nadačních darů) a ostatní majetek. Nadační jistina musí mít celkovou hodnotu odpovídající alespoň výši 500 000 Kč. Peněžní vyjádření nadační jistiny je nadační kapitál. 

Správní rada nadace může rozhodnout o zvýšení nadačního kapitálu nebo může nadace snížit nadační kapitál zkrácením nadační jistiny, pokud to vyžaduje zájem na hospodárnějším naplňování jejího účelu.

Povinný audit má nadace od ročního obratu ve výši 10-ti násobku svého nadačního kapitálu. 

Zrušení, zánik a změna nadace

Zániku nadace předchází její zrušení. 

Zrušení s likvidací nastává v případě dosažení účelu, uplynutím sjednané doby či soudem v zákonem stanovených případech. Nadace má zakázáno zpeněžení majetkové podstaty nad rámec svých dluhů a s likvidačním zůstatkem nakládá dle nadační listiny.

Zrušení bez likvidace nastává v případě fúze sloučením nebo změnou právní formy. Vnitrostátní fúze může být vyloučena nadační listinou, rozhodují o ní správní rady slučovaných subjektů. Změnu právní formy lze provést jen pokud je výslovně uvedena tato možnost v nadační listině. Je možná změna z nadačního fondu na nadaci i z nadace na nadační fond, rozhoduje o ní správní rada.

Právní existence nadací končí až veřejnoprávním aktem, kterým je výmaz nadace z nadačního rejstříku.

Základní informace a organizační struktura nadačního fondu

Postup založení a vzniku nadačního fondu

Nadační fond se zakládá sepsání zakladatelské listiny, která ale na rozdíl od nadace nemusí mít povinně formu notářského zápisu. Doporučujeme toliko ověřené podpisy zakladatelů.

Dle § 397 občanského zákoníku nadační fond vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Tímto rejstříkem je nadační rejstřík.

Majetek nadačního fondu tvoří soubor vzniklý z vkladů a darů, jejichž předmět nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu. Nadační fond nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál.

Orgány nadačního fondu

Správní rada vykonává vše, co není svěřeno jiným orgánům nadace či nadačního fondu. Má minimálně tři členy (počet členů nemusí být dělitelný třemi), funkční období je pětileté, nestanoví-li nadační listina jinak. Členem správní rady může být i právnická osoba.

Revizorem může být i právnická osoba. Funkční období revizora je pětileté, nestanoví-li nadační listina jinak. Je-li revizorem právnická osoba, může být zvolena na dobu neurčitou. Revizora volí a odvolává správní rada.

Zrušení, zánik a změna nadačního fondu

Není-li trvale možné, aby nadační fond nadále plnil svůj účel, rozhodne správní rada o zrušení nadačního fondu s likvidací a zvolí likvidátora. Může to být z důvodu dosažení účelu nadačního fondu, kdy bylodosaženo účelu, pro který byl nadační fond založen, je zrušen a správní rada má povinnost zvolit likvidátora.

Zakladatel může v zakladatelském právním jednání také omezit dobu trvání nadačního fondu na určitou dobu. Dojde-li k jejímu uplynutí, nadační fond se zrušuje.  

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít