Změna kapitálu

Základní kapitál (dříve základní jmění) tvoří část vlastního kapitálu společnosti a představuje hodnotu vkladů vlastníků společnosti do společnosti. Základní kapitál se tvoří při založení společnosti a během života podniku se většinou nemění.

Základní kapitál obchodní společnosti plní v kapitálových obchodních společnostech funkci majetkové garance ve vztahu k věřitelům společnosti.

Společníci těchto společností za jejich závazky ručí jen omezeně, resp. neručí, a zákonná úprava proto ukládá společnostem povinnou tvorbu základního kapitálu, stanoví jeho minimální výši a upravuje též závazně postup při změně výše základního kapitálu.

Zvýšení základního kapitálu

O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech hlasů společníků (nevyžaduje-li společenská smlouva poměr vyšší) a musí být o tom pořízen notářský zápis.

Jednatelé jsou povinni bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zvýšení je účinné až ode dne zápisu do obchodního rejstříku.

Do Obchodního rejstříku se dokládá zvýšení základního kapitálu těmito listinami:

  • doklad(y) o splnění vkladové povinnosti,
  • usnesením soudu o jmenování znalce podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku,
  • posudkem/posudky znalce o ocenění nepeněžitých vkladů,
  • doklady o splacení nepeněžitých vkladů,
  • notářským zápisem o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu,
  • prohlášením o převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu,
  • potvrzením auditora o existenci pohledávky započítávané na vklad společníka, včetně dokladu prokazujícího právní důvod vzniku pohledávky,
  • smlouvou o započtení pohledávky.

Snížení základního kapitálu

Ke snížení základního kapitálu může být společnost vedena hospodářskými potížemi společnosti, kdy se snížením základního kapitálu vyrovnává ztráta, ale důvodem snížení může být také ta skutečnost, že společnost nepotřebuje pro provoz společnosti základní kapitál v aktuální výši a snížením tak může být vyplacena společníkům finanční hotovost, nebo může být upuštěno od splnění dosud neuhrazeného vkladového závazku. Ke snížení může být společnost také vedena nutností vypořádat uvolněný obchodní podíl.

O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech hlasů společníků (nevyžaduje-li společenská smlouva poměr vyšší) a musí o tom být pořízen notářský zápis.

Snížení základního kapitálu je účinné ode dne zápisu do obchodního rejstříku.

Administrativní záležitosti spojené se změnou kapitálu ve vaší společnosti provedeme kvalitně, rychle a za příznivou cenu. Objednejte si zvýšení či snížení základního kapitálu online u Profispolecnosti.cz  

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít