Likvidace, zrušení a ukončení a.s.

Likvidace akciové společnosti (a.s.) je zákonem upravený postup, při němž dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby, v tomto případě akciové společnosti, a k ukončení její podnikatelské aktivity. Cílovým stavem je vymazání a.s. z obchodního rejstříku.

Likvidace a.s. začíná zrušením této a.s. O zrušení rozhoduje buď dvoutřetinová většina hlasů na valné hromadě, pokud je to takto stanoveno ve společenské smlouvě a.s., nebo její společníci dohodou. Jak usnesení valné hromady, tak i dohoda společníků o zrušení akciové společnosti musí mít formu notářského zápisu.

Důvody vedoucí k rozhodnutí o zrušení akciové společnosti jsou nejčastěji uplynutí doby, na kterou byla a.s. založena, dosažení účelu, pro který byla a.s. založena nebo rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení společnosti nebo její přeměně na jinou formu obchodní společnosti či družstva.

Vstoupí-li akciová společnost zapsaná ve veřejném rejstříku do likvidace, jmenuje valná hromada nebo soud likvidátora. Likvidátor bez zbytečného odkladu navrhne zápis vstupu do likvidace do veřejného rejstříku. Po dobu likvidace užívá a.s. svůj název s dodatkem „v likvidaci“.

V rámci likvidace a.s. je dále třeba sestavit zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis veškerého majetku a.s. v likvidaci, vypořádat majetkové vztahy, dluhy a pohledávky včetně mzdových nároků případných zaměstnanců a rozdělení příslušné části likvidačního zůstatku mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Nakonec je nutno sestavit závěrečnou likvidační účetní závěrku. Na závěr likvidátor podává návrh na výmaz a.s. v likvidaci z obchodního rejstříku.

Ke zrušení akciové společnosti může dojít dvěma hlavními způsoby:

1) zrušení a.s. bez likvidace

V případě zrušení a.s. bez likvidace přechází jmění akciové společnosti na jejího právního nástupce.

2) zrušení a.s. s likvidací - společnost je zrušena okamžikem vstupu do likvidace.

Způsoby zrušení "akciovky"

Zrušení dobrovolné - jde o dohodu všech společníků nebo rozhodnutí valné hromady a.s. (disociační rozhodnutí). Toto rozhodnutí je možno zrušit do doby, než se započalo s rozdělováním likvidačního zůstatku (dnem účinnosti takového rozhodnutí končí funkce likvidátora; k tomuto dni musí a.s. sestavit mezitímní účetní závěrku).

Zrušení nucené – jde o rozhodnutí soudu např. na návrh statutárního orgánu nebo osoby, která má právní zájem nebo státního zastupitelství, pokud toto shledá vážný veřejný zájem. Důvodem může být nečinnost, ztráta oprávnění k podnikání, zánik předpokladů vyžadovaných zákonem pro vznik anebo a.s. nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky nebo porušování povinnosti vykonávat podnikatelskou činnost pomocí fyzických osob zvlášť oprávněných.

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít