Jednání spolku navenek

Statutární orgán spolku je oprávněn jednat navenek za spolek ve všech záležitostech. Stanovy spolku určí, zda bude statutární orgán kolektivní, tedy vícečlenný čili výbor nebo individuální tedy jednočlenný čili předseda. Nejvyšší orgán spolku, tedy členská schůze (pokud stanovy neurčí jinak) volí členy statutárního orgánu pomocí zápisu z ustavující schůze spolku. Ze zápisu musí být patrné, kdo byl zvolen do funkce statutárního orgánu vč. identifikačních údajů těchto osob (jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště), aby se mohly tyto osoby prokazovat navenek.

V případě kolektivního statutárního orgánu je potřeba určit způsob, jak mohou jeho členové jednat za spolek. Základními variantami jsou:

•          Samostatné jednání – každý člen statutárního orgánu může za spolek podepsat jakoukoliv smlouvu bez podpisu dalšího člena

•          Společné jednání – podpis jakékoliv smlouvy je možný pouze za přítomnosti všech členů statutárního orgánu

Existují samozřejmě i další varianty, jako např.:

•          za spolek navenek jednají vždy alespoň 2 členové výboru

•          za spolek navenek jedná předseda spolku společně s místopředsedou, případně jiným členem výboru. V případě nepřítomnosti předsedy jedná za spolek navenek místopředseda společně s dvěma dalšími členy výboru.

Neurčí-li stanovy jinak, jedná každý člen statutárního orgánu samostatně.

Kdo může jednat jménem spolku?

•          Statutární orgán určený stanovami

•          Zmocněnec zmocněný statutárním orgánem spolku, který je oprávněný jednat jménem spolku navenek. Plná moc musí být opatřena podpisem zmocnitele i zmocněnce. Podpisy nemusí být úředně ověřené v případě, že to nevyžaduje zákon.

•          Členové nebo zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich funkci či zařazení. 

Kontrolní komise

Je-li zřízena kontrolní komise, musí mít alespoň tři členy a je volena a odvolávána členskou schůzí. Člen kontrolní komise nemůže být zároveň členem statutárního orgánu spolku či likvidátorem, pokud stanovy neurčí jinak.

Kontrolní komise dohlíží nad řádným vedením spolku v souladu se stanovami a právními předpisy. V případě, že to tak není, upozorní statutární orgán či jiné orgány určené stanovami.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít