Postup zrušení spolku likvidací

Nejjednodušším způsob, jak zrušit spolek, je likvidace spolku. O likvidaci spolku rozhoduje nejvyšší orgán spolku, tedy členská schůze, neurčí-li stanovy jinak. 

Postup likvidace spolku

Členská schůze rozhodne o zrušení spolku, jmenuje likvidátora, sestaví soupis jmění a určí, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem.

Pokud nelze likvidátora zvolit, jmenuje soud likvidátorem některého z členů statutárního orgánu i bez jeho souhlasu. Není-li to možné, jmenuje bez souhlasu některého z členů spolku.

Likvidátor následně podá návrh na obchodní rejstřík vytvořený na www.justice.cz v tzv. inteligentním formuláři. Tímto návrhem se nechá zapsat změna názvu, kdy se k názvu připojí dovětek "v likvidaci". Dále se zapíší údaje o likvidátorovi a skutečnost, že je spolek v likvidace. Tato informace se zapisuje do kolonky "ostatní skutečnosti", kam se napíše, že je spolek v likvidaci, protože byl zrušen rozhodnutím příslušného orgánu.

Přílohou tohoto návrhu bude:

-          rozhodnutí o zrušení spolku a jmenování likvidátora

-          čestné prohlášení likvidátora, že souhlasí s ustanovením do funkce likvidátora a že splňuje podmínky pro to být likvidátorem. Souhlas musí obsahovat úředně ověřený podpis likvidátora.

Likvidátor provede vypořádání majetku zrušeného spolku, tedy vyrovná veškeré dluhy a stanoveným způsobem naloží se stávajícím majetek, tedy likvidačním zůstatkem.

Likvidátor má povinnost zveřejnit informaci o likvidaci v Obchodním věstníku, a to 2 x s odstupem 14ti dnů. Oznámení musí obsahovat výzvu k přihlášení pohledávek do likvidace ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění.

Likvidátor požádá finanční úřad o souhlas s výmazem společnosti z obchodního rejstříku.

Až po skončení likvidace a zrušení spolku lze podat návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku. Tento návrh se opět vytvoří prostřednictvím inteligentního formuláře na www.justice.cz.

K návrhu je nutné přiložit potřebné dokumenty. Praxe soudu se liší, ale většinou jsou vyžadovány tyto dokumenty:

-          potvrzení o dvojím zveřejnění v Obchodním věstníku

-          konečná zpráva o průběhu likvidace

-          potvrzení o rozdělení likvidačního zůstatku

-          souhlas finančního úřadu s výmazem z obchodního rejstříku

-          čestné prohlášení likvidátora o způsobu archivace dokumentů

-          účetní závěrka

Pokud, některý z dokumentů chybí, soud posílá výzvu na doplnění. Pokud je vše v pořádku, soud zasílá usnesení o výmazu spolku z obchodního rejstříku.

Právní odpovědnost statutárního a jiných volených orgánu a členů spolku

Jelikož je spolek samostatnou právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou, členové spolku neručí ani neodpovídají za jeho dluhy. Oddělení majetku členů od majetku spolku je jednou ze základních zásad spolkového práva. Členové neručí za dluhy spolku ani v případě, že se na jejich vzniku podíleli. Spolek odpovídá za své dluhy sám, a to celým svým majetkem.

Pokud by majetek spolku nepostačoval ke krytí jeho dluhů, je např. možné, aby členové spolku odhlasovali zvýšení členských příspěvků, čímž dojde k zvětšení majetku spolku a jeho uschopnění plnit vlastní dluhy. 

Neschopnost spolku hradit řádně své dluhy může samozřejmě vést k zahájení exekučního řízení či insolvenčního řízení (v případě předluženosti spolku). 

Dle zákona platí, že členové statutárního orgánu a jiných volených orgánů spolku jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Dále zejména vždy jednat s péčí řádného hospodáře. Bude-li prokázáno, že člen statutárního orgánu či jiného voleného orgánu tuto povinnost porušil, a v důsledku tohoto porušení vznikne spolku škoda, ponese za ní odpovědnost, přičemž za tuto škodu odpovídá celým svým majetkem. 

Není-li členem statutárního orgánu či jiného voleného orgánu nahrazena škoda právnické osobě, kterou ji způsobil porušením povinnosti být řádným hospodářem, ručí věřiteli dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. 

Statutární orgán či jiný volený orgán spolku je povinen podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh, je-li spolek ve stavu úpadku.

Pokud statutární orgán spolku nesplní oznamovací povinnost dle předchozí odrážky, odpovídá věřitelům za škodu, která jim tím vznikla, ledaže prokáže, že škodu nezavinil.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít