Právní odpovědnost statutárního a jiných volených orgánu a členů spolku

Jelikož je spolek samostatnou právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou, členové spolku neručí ani neodpovídají za jeho dluhy. Oddělení majetku členů od majetku spolku je jednou ze základních zásad spolkového práva. Členové neručí za dluhy spolku ani v případě, že se na jejich vzniku podíleli. Spolek odpovídá za své dluhy sám, a to celým svým majetkem.

Pokud by majetek spolku nepostačoval ke krytí jeho dluhů, je např. možné, aby členové spolku odhlasovali zvýšení členských příspěvků, čímž dojde k zvětšení majetku spolku a jeho uschopnění plnit vlastní dluhy. 

Neschopnost spolku hradit řádně své dluhy může samozřejmě vést k zahájení exekučního řízení či insolvenčního řízení (v případě předluženosti spolku). 

Dle zákona platí, že členové statutárního orgánu a jiných volených orgánů spolku jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Dále zejména vždy jednat s péčí řádného hospodáře. Bude-li prokázáno, že člen statutárního orgánu či jiného voleného orgánu tuto povinnost porušil, a v důsledku tohoto porušení vznikne spolku škoda, ponese za ní odpovědnost, přičemž za tuto škodu odpovídá celým svým majetkem. 

Není-li členem statutárního orgánu či jiného voleného orgánu nahrazena škoda právnické osobě, kterou ji způsobil porušením povinnosti být řádným hospodářem, ručí věřiteli dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. 

Statutární orgán či jiný volený orgán spolku je povinen podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh, je-li spolek ve stavu úpadku.

Pokud statutární orgán spolku nesplní oznamovací povinnost dle předchozí odrážky, odpovídá věřitelům za škodu, která jim tím vznikla, ledaže prokáže, že škodu nezavinil.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít