Převod (změna) sdružení na spolek

Všechna sdružení se od 1. ledna 2014 automaticky stala spolkem. Ministerstvo vnitra mělo povinnost sdružení zapsat do rejstříku vedeném soudy. 

Spolek měl následně povinnost změnit svůj název do 1. ledna 2016. Název musí nově obsahovat dovětek „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z.s.“.

Občanský zákoník udává jednu výjimku, a to v případě, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat. Příkladem může být např. Sokol. Podobně na tom byl např. Junák, který však svůj název přizpůsobil a převzal zkratku z.s.

Dále měl spolek povinnost upravit své stanovy tak, aby byly v souladu s ustanoveními NOZ, a to do 1. ledna 2017. 

Za nesplnění povinnosti změny názvu a stanov spolku hrozí výzva ze soudu, aby spolek svou povinnost v dodatečné lhůtě splnil. Pokud by spolek tuto povinnost nesplnil, soud by mohl rozhodnout o zrušení spolku a jeho likvidaci. 

Do obchodního rejstříku následně při zápisu potřebujeme tyto dokumenty:

1. Aktuální stanovy spolku, opatřené neověřeným podpisem statutárního orgáná.

2. Souhlas statutára s tím, že bude ustanoven do této funkce a že splňuje podmínky pro to být statutárním orgánem. Souhlas musí obsahovat úředně ověřený podpis statutára.

3. Zápis z členské schůze, kde bylo rozhodnuto o změně názvu, aktuálním znění stanov a volbě statutárního či jiného orgánu. Na zápisu stačí neověřené podpisy.

4. Souhlas majitele/ů nemovitosti s umístěním sídla spolku. Souhlas musí být opatřen úředně ověřeným podpisem všech majitelů nemovitosti či jejich zmocněnců. Souhlas nesmí být starší než 3 měsíce.

5. Vyplněný návrh na soud vytvořený na www.justice.cz v tzv. „inteligentním formuláři“, opatřený úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít