Stanovy spolku

K založení spolku je potřeba minimálně 3 osob (ať již fyzických nebo právnických), které se nejprve musí shodnout na stanovách spolku, které musí obsahovat tyto údaje:

•          název spolku

Název spolku musí obsahovat slova "spolek" nebo "zapsaný spolek", postačí však zkratka "z. s.". 

•          sídlo spolku

Při zápisu je potřeba doložit právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku. Postačí prohlášení vlastníka nemovitosti či jeho zmocněnce, které nesmí být starší než 3 měsíce a musí být opatřeno úředně ověřenými podpisy. Do stanov stačí napsat město nebo obec. Konkrétní adresu zapisujeme do rejstříku.

•          účel spolku a hlavní činnost spolku

Účelem spolku může být jedině uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Hlavní činností spolku nesmí být podnikání nebo jiná výdělečná činnost.

Účelem spolku může být například:

Ochrana zvířat

Tělovýchova a sport

Hájení chovatelských a hospodářských zájmů včelařů

Podpora a činnost školy nad rámec, který ji poskytuje stát a obec

Zajištění rozvoje kulturního života v regionu

Péče o zeleň a krajinné prvky v přírodě

•          Vedlejší činnost spolku, pokud existuje

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

•          práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat

•          orgány spolku

Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách. 

a) Pouze statutární orgán (plnící zároveň funkci statutárního orgánu a nejvyššího orgánu)

b) Statutární orgán (kolektivní či individuální) a nejvyšší orgán

c) Statutární orgán, nejvyšší orgán, kontrolní komise

d) Statutární orgán, nejvyšší orgán (příp. dle bodu 1), rozhodčí komise

e) Statutární orgán, nejvyšší orgán (příp. dle bodu 1), kontrolní komise, rozhodčí komise

f) Statutární orgán, nejvyšší orgán (příp. dle bodu 1), kontrolní komise, rozhodčí komise, další orgány určené stanovami

g) Statutární orgán, nejvyšší orgán (příp. dle bodu 1) a další orgány určené stanovami.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít