Advokátní úschova při prodeji nemovitosti

Nákup a prodej nemovitosti má svá specifika. Vlastnictví prodávané nemovitosti totiž přechází na nového majitele až vkladem do katastru, a nikoliv uzavřením vlastní kupní smlouvy. Rizikem zde může být, že kupující zaplatí kupní cenu, ale ke změně vlastníka v katastru nedojde a prodávající peníze kupujícímu zpět nevrátí. Ten je pak musí složitě vymáhat zpět. 

Toto riziko eliminuje využití bezpečné úschovy peněz. Kupující složí kupní cenu do úschovy nezávislé třetí strany, prodávající má jistotu, že kupující má dostatek finančních prostředků a kupní cena bude uhrazena, a po převedení vlastnického práva je poté vyplacena prodávajícímu. V opačném případě se vrátí na účet kupujícího. Uschovat peníze lze prostřednictvím bankovní úschovy, popř. notářské. Nevýhodou jsou zde fixní a poměrně vysoké poplatky spojené s úschovou. Alternativou je tedy úschova advokátní.

Advokátní úschova se realizuje na základě písemné smlouvy o úschově s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, v níž jsou stanovena práva a povinnosti uschovatele (kupujícího), schovatele (advokáta) a oprávněné osoby (tou je zpravidla prodávající), a podmínky nakládání s předmětem úschovy. Peníze jsou vedeny na speciálním účtu odděleném od majetku advokáta, a je určený vždy jen pro jednu úschovu. Z označení účtu musí být patrno, že jsou na něm složeny prostředky klienta a bývá označen jako „bankovní účet úschovy cizích prostředků“. Advokát s nimi nesmí nijak nakládat a za případnou škodu odpovídá celým svým majetkem. Ve smlouvě je pak stanoven způsob složení peněz do úchovy a podmínky jejich výplaty oprávněné osobě.

Advokát je povinen nahlásit každou úschovu, včetně čísla účtu, České advokátní komoře a dodržovat povinnosti vyplývající z tzv. AML zákona, tedy zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Cena za advokátní úschovu není určena žádným zákonem ani vyhláškou a je tedy cenou smluvní. Velkou výhodou je její využití v okamžiku, kdy spolu s úschovou poskytuje advokát i další právní služby, jako je kontrola smluvní a úvěrové dokumentace, přizpůsobení znění kupní a úschovní smlouvy, pokud si bere kupující hypotéku, zajištění úředního ověření podpisů, eventuálně provedení úschovy listin, podání návrhu na vklad včetně sledování průběhu vkladového řízení a informování smluvních stran.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít