Daňové přiznání 2014?

Kdo ho podává

V březnu 2014 musí podat daňové přiznání k dani z příjmu daleko víc lidí než v loňském roce. Nejvýznamnějším důvodem je nová povinnost zaměstnanců s vyššími příjmy, za které dosud zpracovával daňové přiznání zaměstnavatel.

 • Nově podávají samostatně daňové přiznání zaměstnanci, jejichž příjem byl vyšší než čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy, což je 103 536 korun. Stačí, i když ho zaměstnanec dosáhl i pouze v jediném měsíci v roce například proto, že dostal jednorázovou vysokou odměnu.
 • Další skupinou jsou lidé, kteří měli v roce 2013 příjem z několika zaměstnání zároveň a příjem z některého z nich se nezdanil srážkovou daní
 • Lidé, kteří měli roční příjem z podnikání vyšší než patnáct tisíc korun
 • Ti, kteří měli příjem ze zaměstnání a jejichž další příjmy např. z pronájmu nebo podnikání přesáhly hranici šesti tisíc za rok
 • Důchodci, matky na mateřské dovolené nebo studenti, kteří si v rámci přivýdělku (například podnikáním nebo pronájmem) vydělali víc než 15 tisíc za rok
 • Podnikatelé, jejichž podnikání vykazovalo ztrátu
 • Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv (včetně práv příbuzných právu autorskému), a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem
 • Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů nebo kolektivních a hromadných smluv, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů
 • Příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním (například herci a hudebníci)
 • Příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu
 • Příjmy z podnikání: ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů – jedná se obvykle o činnosti, ke kterým je potřebná zvláštní zkouška, například činnost advokáta, daňového poradce, makléře, auditora a dalších
 • Podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku

Kdo ho nepodává

Srážkové daně

 • Naopak stejně jako dosud nemusejí podávat daňové přiznání ti zaměstnanci, kteří byli během roku 2013 zaměstnání u jediného zaměstnavatele a nemají další příjmy, protože těm zaměstnavatel strhává zálohu na daň z příjmu každý měsíc formou srážkové daně a také za ně podá daňové přiznání, které pouze podepíšou. To je tedy „výhoda" těch zaměstnanců, jejichž příjem se drží pod hranicí čtyřnásobku průměrné mzdy.
 • Další skupinou příjmů, které jsou zatíženy srážkovou daní, jsou například autorské honoráře nebo odměny za práce na dohodu, které nepřesáhly pět tisíc korun, když příjemce nepodepsal prohlášení k dani.
 • Srážkovou daní jsou rovněž zpravidla daněny příjmy z kapitálového majetku, např. z dividend, z úroků z bankovních vkladů nebo z podílů na zisku.
 • Dále samozřejmě nepodávají daňové přiznání lidé, kteří jsou absolutně bez příjmů

Příjmy osvobozené od daně

 • Příjem z prodeje bytu nebo rodinného domu za předpokladu, že v něm prodávající měl bydliště aspoň dva roky bezprostředně před prodejem nebo doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět let
 • Příjem z prodeje aut, lodí nebo letadel, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku, jestliže mezi nabytím a prodejem uplynul alespoň jeden rok
 • Přijatá náhrada škody, nesouvisí-li se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem, náhrada nemajetkové újmy
 • Přijaté plnění z pojištění majetku nebo pojištění odpovědnosti za škody, nesouvisí-li se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem
 • Ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží, pokud jejich hodnota nepřevýší deset tisíc korun
 • Dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpora, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění a podobně, odměny dárcům za odběr krve, krevní plasmy nebo jiných biologických materiálů
 • Vysokoškolská stipendia z prostředků veřejné vysoké školy nebo ze státního rozpočtu
 • Výpomoc od zaměstnavatele pro zaměstnance v tíživé životní situaci
 • Příjmy z prodeje cenných papírů v případě, že přímý podíl osoby na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřekročil v roce před prodejem pět procent a doba mezi nákupem a prodejem cenných papírů byla delší než šest měsíců

Příjmy vyňaté z předmětu daně

 • Příjmy z dědictví nebo daru – z těchto příjmů se neplatí daň z příjmu, ale daň dědická, případně darovací.
 • Příjmy z vypořádání společného jmění manželů
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít