Identifikovaná osoba k DPH

Co je identifikovaná osoba?

Paragraf 6g novely zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně zákona č. 241/2013 Sb. definuje identifikovanou osobu takto: „Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, ode dne prvního pořízení tohoto zboží.“

Identifikovanou osobou jsou:

  • osoby identifikované k dani,
  • osoby povinné k dani, které doposud nejsou plátci DPH, ale zároveň překročily roční limit 326 tisíc Kč bez DPH pro pořízení zboží z jiného členského státu, nebo jim bylo dodáno zboží s instalací a montáží od osoby neusazené v tuzemsku, nebo distribučními soustavami či sítěmi, nebo přijaly službu s místem plnění v tuzemsku od osoby mimo ČR, která zde nemá sídlo ani provozovnu

Podnikatelé (osoby), kterým vznikne povinnost přiznat DPH (např. při přeshraničním plnění) s místem plnění v jiném členském státě, nemusejí být kvůli tomu registrováni jako „plnohodnotní“ plátci. U přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku musí identifikovaná osoba přiznat DPH.

V České republice tedy může podnikatel působit jako neplátce DPH a v rámci Evropské unie jako plátce DPH.

Identifikovaná osoba a daňová přiznání

Identifikovaná osoba musí podat přiznání k DPH. Pokud poskytuje přeshraniční služby, podává také souhrnné hlášení v souladu s § 102 zákona o dani z přidané hodnoty. Do přiznání a souhrnného hlášení se zahrnuje pouze přeshraniční plnění. U tuzemských plnění zůstává identifikovaná osoba neplátcem DPH.

Osoby povinné k dani s místem podnikání v tuzemsku, které se stanou identifikovanou osobou, nebudou nutně u tuzemských plnění uplatňovat DPH. Nebudou potom ale míti nárok na odpočet DPH na vstupu. Identifikovaná osoba se ovšem může stát se plátcem na základě žádosti dobrovolně.

Podnikatel (neplátce) je při poskytování tuzemských plnění posuzován jako osoba osvobozená od uplatňování DPH, tedy nevybírá daň na výstupu, ale rovněž nemá nárok na odpočet daně, takže si nemůže uplatnit nárok na vrácení daně z nakoupených vstupů.

Identifikované osoby na rozdíl od standardních plátců pouze vykazují a odvádějí DPH, nemají nárok na odpočet daně na vstupu, ale mají přiděleno DIČ.

Osoba identifikovaná k dani, na rozdíl od plátce DPH, podává daňová přiznání pouze v případě, že jí ve zdaňovacím období vznikne daňová povinnost. Pokud tato osoba bude uskutečňovat tuzemská plnění, nemusí uplatnit na výstupu českou DPH.

Pokud je podnikatel neplátce DPH a stane se podle některé z výše uvedených podmínek identifikovanou osobou, musí podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal identifikovanou osobou.

Identifikovaná osoba může požádat o zrušení registrace identifikované osob, jestliže:

  • za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb nebo z dodání zboží s montáží, přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo mu nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení,
  • v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídil zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) v hodnotě nad 326 tisíc Kč bez DPH,
  • podnikatel přestal vykonávat ekonomickou činnost.

Možnosti podání přiznání k DPH

Daňové přiznání lze správci daně podat písemně nebo elektronicky. Písemné podání přiznání daně se provádí na růžovém tiskopisu Ministerstva financí ČR, vyplňuje a podepisuje se ručně a je třeba ho v termínu doručit na místně příslušný finanční úřad.

V souladu s § 40 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků lze daňové přiznání podat i na počítačových sestavách, jež mají údaje, obsah i uspořádání zcela totožné s tiskopisem Ministerstva financí ČR.

V současné době existují dvě základní varianty, jak elektronické podání provést: bez zaručeného elektronického podpisu a se zaručeným elektronickým podpisem.

Podání bez zaručeného elektronického podpisu je jednodušší v tom, že není nutno si pořizovat elektronický podpis, je však nutno do tří dnů doručit na místně příslušný finanční úřad podepsanou vytištěnou verzi e-tiskopisu. V případě nedoručení nedojde k platnému podání daňového přiznání.

Při podání se zaručeným elektronickým podpisem je nutno si opatřit platný zaručený elektronický podpis s kvalifikovaným certifikátem. K vydávání kvalifikovaného certifikátu jsou v současnosti oprávněny tři subjekty: Česká pošta, První certifikační autorita a E-identity.

Poslání daňového přiznání na příslušný finanční úřad elektronickou cestou lze provést dvěma způsoby: - přes portál veřejné správy a přes portál daňové správy, respektive Ministerstva financí.

Místo identifikované osoby doporučujeme založení nebo koupě redy made společnosti. Využijte jedinečné nabídky, která Vám usnadní Vaše podnikání.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít