Jmenování jednatele

Jedním z nejdůležitějších kroků při založení jakékoli obchodní společnosti, a je jedno, zda jde o společnost s ručením omezeným nebo o akciovou společnosti, je jmenování jejího statutárního orgánu.

Při zakládání společnosti s ručením omezeným je statutárním orgánem jednatel, zakladatelský dokument pak určí, kolik jednatelů daná společnost bude mít a také způsob, jak tito jednatelé jménem této společnosti budou jednat. Jednatel může jednat jménem s.r.o. samostatně anebo mohou jednatelé rozhodovat společně. Jednatel zastupuje společnost navenek a za své jednání jménem společnosti je odpovědný společníkům s.r.o. Od roku 2014 může být jednatelem společnosti také právnická osoba.

Na první valné hromadě společnosti je také jmenována osoba nebo osoby, které budou vykonávat funkci jednatele nebo jednatelů a tato skutečnost je uvedena v zakladatelském dokumentu. Zakladatelský dokument musí být pořízen formou notářského zápisu. 

Po schválení znění dokumentu valnou hromadou se provede návrh na zápis do obchodního rejstříku, a to prostřednictvím formuláře dostupného na stránce www.justice.cz. K návrhu se přikládá:

  • zakladatelský dokument s.r.o. (zakladatelská listina nebo společenská smlouva) ve formě notářského zápisu 
  • čestné prohlášení jednatele nebo jednatelů a jeho nebo jejich podpisový vzor
  • souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti
  • výpis z rejstříku trestů jednatele nebo jednatelů, výpis z katastru nemovitostí a výpis z živnostenského rejstříku společnosti (nejedná se o povinné přílohy, ale celé řízení mohou urychlit)

Jmenování jednatele existující společnosti

Pokud dojde v průběhu existence společnosti k nutnosti změnit osobu jednatele, je třeba tuto změnu promítnout také do obchodního rejstříku. Změnu jednatele schvaluje valná hromada společnosti, v případě schválení navržené změny se pořizuje zápis, který následně slouží jako podklad pro změnu jednatele v obchodním rejstříku. O prosté výměně osoby jednatele není nutno pořizovat notářský zápis. Ten je však potřeba v případě, že by došlo ve společnosti ke změně počtu jednatelů.

V případech jednočlenných společností s ručením omezeným se valná hromada nekoná a zápis z valné hromady je nahrazen písemným vyhotovením rozhodnutí jediného společníka o změně jednatele.

Poradenská firma Profispolečnosti.cz s.r.o. je připravena poskytnout klientům komplexní službu zahrnující veškerou administrativu spojenou se změnou jednatele a to velmi nízkou cenu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít