Nová vázaná živnost - realitní činnost je nyní nově realitní zprostředkování

Realitní zprostředkování je definováno jako činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy, tedy smlouvy, na jejímž základě dochází k převedení vlastnictví nemovité věci do vlastnictví jiného (smlouva darovací, kupní, směnná), či smlouva, na základě které dochází k nabytí podílu v bytovém družstvu, tak i nabytí účasti v jiné obchodní společnosti, je-li s takovou účastí spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, nebytový prostor nebo byt (služebnost bydlení, služebnost užívání nebo požívání nemovité věci, právo stavby a další variace obligací).

Na koho se nová živnost realitní zprostředkování vztahuje

Realitní zprostředkování se nebude vztahovat na krátkodobé ubytování ve formě tzv. sdílených služeb, tedy typu Airbnb apod. Původní živnost volná „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ“, obor činností č. 58 „Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí“ nezanikne, avšak na jejím základě již nebude možné činnost realitního zprostředkovatele vykonávat. Nově bude obor činnosti č. 58 vymezen jako „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“.

Výkon profese realitního makléře se nově stává vázanou živností „Realitní zprosředkování“, kdy kromě obecných podmínek pro výkon živnosti stanovených ŽZ (bezúhonnost a svéprávnost), je třeba prokázat i odbornou způsobilost. Kvalifikaci musí doložit jak jednotliví makléři, kteří provozují živnost na vlastní IČO či pro realitní kancelář, tak i samotné právnické osoby, u nichž podmínky stanovené zákonem musí splňovat odpovědný zástupce. 

Nové podmínky výkonu realitní činnosti

Doložení odborné způsobilosti, kterou je: 

  • VŠ vzdělání magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné VŠ vzdělání, které bylo získáno studiem na VŠ nezařazeným do oblasti vzdělávání, 
  • VŠ vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle ust. § 60a zák.č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,
  • VŠ, VŠO nebo SŠ vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
  • Bezúhonnost – za bezúhonnou se pro účely tothoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, či pro trestná čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování. Je-li zprostředkovatelem prácnické osoba, musí být bezúhonný její skutečný majitel a fyzická osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v postavení obdobném (podle zák. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)
  • nejpozději od 2 měsíců povinně uzavřít pojištění odpovědnosti pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu vzniklou výkonem této činnosti

Omezená doba k vyřízení všech formalit

Podnikatelé, kteří hodlají v činnosti realitního zprostředkovatele pokračovat i nadále, jsou podle přechodných ustanovení realitního zákona povinni do 6-ti měsíců od nabytí účinnosti, tj. do 3.9.2020 ohlásit na živnostenském úřadě vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro její výkon. Marným uplymutím lhůty oprávnění k činnosti zaniká (zde bychom ještě uvedli, že se aktuálně vedou odborné debaty o správnosti určení nabytí účinnosti zákona a tím i doby trvání lhůt a to s ohledem na změnu, resp. zrušení obecné legisvakanční lhůty. Z důvodu opatrnosti však doporučujeme řídit se raději datem nabytí 3.3.2020).  Podnikatelé, kteří provozují činnost jako OSVČ, musí tuto povinnost splnit ve lhůtě dvou let. 

Obchodní společnosti provozující činnost realitních zprostředkovatelů musí provést změnu zakladatelské listiny, popř. společenské smlouvy, ohlásit vázanou živnost na živnostenském úřadě a následně nechat změnu zapsat i do Obchodního rejstříku.

Vyřídíme novou vázanou živnost realitní zprostředkování za Vás a to i na dálku po celé ČR

Pokud se touto administrativou nechcete zabývat, obraťte se na nás a my požadovanou změnu kvalitně, rychle a profesionálně vyřídíme za Vás a to včetně zápisu do Obchodního rejstříku.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít