Odstoupení z funkce jednatele

Rozhodne-li se jednatel společnosti se své funkce odstoupit, může tak učinit i bez udání důvodu. Oznámení o odstoupení z funkce jednatele společnosti doručí orgánu, který jej do funkce jednatele zvolil, zpravidla valné hromadě společnosti. Může to provést před jednáním nebo v průběhu jednání valné hromady.

K zániku funkce jednatele však nedochází přímo doručením Oznámení o odstoupení. Jednatel je povinen dočasně plnit své povinnosti dané mu zákonem a po tuto dobu mu zůstávají zachována i všechna práva. Funkce zaniká až projednáním odstoupení jednatele na valné hromadě. Valná hromada konstatuje, že odstoupení bere na vědomí.

Konec funkce jednatele po jeho odstoupení

Jestliže jednatel oznámí odstoupení ze své funkce přímo na zasedání valné hromady a nedohodne-li se valná hromada s odstupujícím jednatelem na jiném termínu, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců od konání tohoto zasedání.

Pokud je dotčenou valnou hromadou zároveň zvolen nový jednatel, není nutno měnit stanovy společnosti a nebude vyžadována ani forma notářského zápisu. Zápis z jednání valné hromady potom poslouží jako příloha pro zápis změny jednatele do obchodního rejstříku.

Jiná je situace v případě, že v souvislosti s odstoupením z funkce jednatele společnosti dojde zároveň ke změně počtu jednatelů společnosti. Taková změna vyžaduje změnu stanov a tuto změnu je nutno provést formou notářského zápisu.

V období, které nastane po oznámení o odstoupení z funkce jednatele do uplynutí lhůty, k níž je funkce fakticky zrušena, je jednatel stále právně odpovědný za své jednání ve funkci a je i v této době povinen ve věcech společnosti postupovat s péčí řádného hospodáře.

Rádi Vám s odstoupením z funkce jednatele pomůžeme a vyřídíme všechny potřebné dokumenty. Neváhejte se na  nás obrátit.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít