Přechod z OSVČ na právnickou osobu

Pakliže jste živnostník a podnikáte jako fyzická osoba, může být pro Vás přechod na podnikání pod právnickou osobou (s.r.o. či a.s.) velmi významným přínosem. Profispolečnosti.cz Vám pomohou s celým procesem převodu Vašeho současného podniku, resp. obchodního závodu fyzické osoby na osobu právnickou, přičemž celý tento proces nemusí trvat déle než jeden týden.

Přechod z OSVČ na s.r.o. či a.s. se dá uskutečnit kdykoli během roku a budete se sami ihned moci přesvědčit o mnoha výhodách takového přechodu.

Mezi nejvýznamnější VÝHODY podnikání pod právnickou osobou patří:

 • mnohem lepší firemní IMAGE pro jednání s obchodními partnery i bankou
 • nižší daňová zátěž s.r.o. či a.s. a možnosti daňové optimalizace
 • jménem společnosti může jednat více osob i bez plné moci
 • NUBUDETE ODPOVÍDAT ZA ZÁVAZKY Z PODNIKÁNÍ CELÝM SVÝM MAJETKEM
 • společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem, společníci však jen do výše nesplaceného vkladu. Doporučuje se tedy vždy celý vklad splatit co nejdříve
 • NEMUSÍTE PLATIT VYSOKÉ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
 • dostupnost dotací z fondů EU
 • je možná změna společníků a jejich vkladů i jejich poměr, je snadné přistoupení nového společníka do korporace v případě potřeby (více kapitálu, lepší know-how, zainteresování klíčových pracovníků, apod.) - lepší forma spolupráce s obchodními partnery
 • možnost nakládat s podnikem, resp. obchodním závodem - lze jej prodat bez rizik (protože u prodeje podniku, resp. obchodního závodu fyzická osoba dále ručí za všechny nesplacené závazky ke dni prodeje závodu)
 • výhody při případném prodeji - nižší daně - po 5 letech existence s.r.o. není výnos z prodeje společnosti - podílu v ní zatížen daní z příjmů

NEVÝHODY spojené s podnikáním jako FYZICKÁ OSOBA:

 • VYŠŠÍ DAŇOVÁ ZÁTĚŽ a nízká možnost daňové optimalizace
 • VYŠŠÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
 • ABSOLUTNÍ OSOBNÍ ODPOVĚDNOST ZA ZÁVAZKY PODNIKATELE
 • ručení za závazky celým majetkem podnikatele - OSVČ (pokud máte zaměstnance, jde o velkou nevýhodu v případě, že je dočasně omezena vaše platební schopnost), další potíže mohou nastat v případě konce podnikání, kdy je možné zatížení na mnoho let, které ovlivní život jednotlivce i jeho blízkých
 • obchodní partneři a klienti vnímají právnickou osobu jako důvěryhodnějšího a finančně stabilnějšího partnera - všeobecně je v podnikatelské  praxi dobře viditelná náklonnost k jednání s právnickými osobami oproti fyzickým
 • nemožnost prodat snadno podnik FO (protože u prodeje podniku fyzická osoba dále ručí za všechny nesplacené závazky ke dni prodeje podniku)
 • podnikání pokračuje i po zániku FO (smrti)
 • nemožnost dispozice s podíly a podnikáním jako celkem

Jak funguje přechod z OSVČ osoby fyzické na osobu právnickou (s.r.o. či a.s.)

V praxi je nejběžnější přechod na společnost s ručením omezeným, zejména pro rychlost jeho založení či nabytí již předregistrované ready made společnosti a její nízkou administrativní náročnost.

Samozřejmě ale není při takovém přechodu možná naprostá kontinuita s vaším současným podnikáním. Vámi založená právnická osoba bude mít v každém případě nové IČO a vaše stará živnost zanikne ke dni, který si zvolíte. Nicméně obchodní firma (tedy název) vaší nové společnosti může odpovídat tomu názvu, který jste byli zvyklí používat, a na nějž si zvykli také vaši partneři a zákazníci, pokud tedy není zaměnitelná s firmou jiné korporace zapsané do obchodního rejstříku.

Při přechodu na podnikání z fyzické na právnickou osobu nezanikají žádné současné závazky a pohledávky - to v praxi znamená, že nemusíte uzavírat nové kontrakty, jelikož v případě převodu podniku, resp. obchodního závodu přecházejí všechna práva a povinnosti na nový subjekt - Vaši společnost.

Své obchodní partnery stačí pouze informovat o změně podnikající osoby a sdělit jim všechny nové informace - IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a ostatní důležité údaje.

Způsoby PŘECHODU z FO na PO:

1) založení nové právnické osoby a vklad celého podniku, resp. obchodního závodu (soubouru jmění sloužící k podnikání) fyzické osoby do základního kapitálu této právnické osoby

Takováto forma přechodu je poměrně zdlouhavá a též finančně náročnější, nicméně velmi výhodná, jelikož výsledkem tohoto procesu je společnost s vyšším základním kapitálem a bude také pro Vás snadné přihlásit se ke kontinuitě podniku vůči všem partnerům, zaměstnancům a dalším zainteresovaným osobám. Na novou s.r.o. či a.s. poté ode dne jejího vzniku přecházejí všechny práva a povinnosti bývalé fyzické osoby. Nevýhodou tohoto postupu je nutnost určit cenu vkládaného postupu znalcem/expertem a cena takovéhoto určení se pohybuje v závislosti na velikosti podniku cca od 40.000,- Kč bez DPH.

2) založení nové společnosti a následný prodej podniku - obchodního závodu fyzické osoby takto vzniklé obchodní společnosti

Jedná se o rychlejší formu přechodu, jejímž výsledkem je společnost se standardním základním kapitálem a přímým převodem celého podniku nebo jeho části na takto nově vzniklou obchodní společnost. Rovněž i v takovém případě přecházejí veškerá práva a povinnosti fyzické osoby na novou osobu právnickou. S převodem podniku nemusí souhlasit ani Vaši věřitelé, vůči kterým máte finanční závazky, mohou požadovat pouze dostatečné finanční zajištění.

VELKOU VÝHODOU je nově od roku 2014 při převodu závodu na s.r.o. absence povinnosti stavit jeho cenu znaleckým posudkem! Je tedy možné určit cenu závodu svépomocí a převést tento závod včetně všech závazků a pohledávek na s.r.o.!

3) založení nové společnosti a současné podnikání fyzické osoby s postupným kontinuálním převodem majetku na osobu právnickou a postupné ukončení podnikání fyzické osoby (případně i ponechání původního IČ pro část podnikání)

V praxi se jedná o nejčastější variantu přechodu z OSVČ, jelikož je zcela nejlevnější - stačí Vám pouze prostředky na založení nové společnosti či koupi ready made. Nicméně toto řešení má rovněž své nevýhody. Nezaručí Vám kontinuitu minulého podnikání – nedochází k přechodu závazků a pohledávek a rovněž si ani nemůžete snadno jednorázově převést majetek z fyzické osoby do osoby právnické. Toto řešení se nejvíce uplatní u podnikatelů, kteří nemají velký obchodní majetek, a tudíž nebude mezi nimi jako osobami fyzickými a jejich novou společností převáděno mnoho zboží či jiného movitého i nemovitého majetku. Převody mezi spřízněnými osobami v opačném případě rovněž vyžadují odhad soudem jmenovaného znalce a to pod sankcí absolutní neplatnosti smlouvy o převodu zboží a majetku.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že toto řešení může být v praxi dobře využíváno u drobných podnikatelů s malým obchodním jměním a majetkem a nízkým počtem závazků – k určitému dni ukončí svou činnost, vyprodají zásoby a začnou podnikat pod novou s.r.o. či a.s.

Dále to může být výhodné řešení pro případy, kdy není vhodný převod celého podniku nebo jeho části již v době založení právnické osoby, a kdy je tedy žádoucí nebo nutné, aby fyzická osoba podnikala (ponechala si část majetku či zásob, nemovitost, závazek či pohledávku apod.).

Pokud máte zájem o přechod z OSVČ na právnickou osobu, neváhejte nás kontaktovat k domluvení schůzky a vysvětlení všech podrobností takového procesu.

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!
 
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít