Registrace zahraničního e-shopu k DPH v ČR

Registraci k české DPH u osob, které nemají sídlo v tuzemsku, upravuje konkrétně § 6c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Podle výše uvedeného zákona je osobou neusazenou v tuzemsku osoba povinná k dani, která:

  • nemá sídlo v tuzemsku
  • uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku
  • v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto plnění neúčastní
  • osvědčení o registraci k DPH nebo obdobné dani v jiné zemi
  • povolení k podnikatelské činnosti
  • výpis z obchodního rejstříku

Provozování e-shopu je v prostoru Evropské unie upraveno Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000, o některých právních aspektech služeb informační společnosti. Cílem této směrnice je vytvořit právní rámec pro zajištění volného pohybu služeb informační společnosti mezi členskými státy. Službami informační společnosti jsou zde míněny hospodářské činnosti uskutečňované on-line, v praxi si takové služby lze představit především jako on-line prodej zboží, tedy e-shopy. Pro upřesnění dodáváme, že mezi tyto služby už nespadá fyzické zasílání on-line, tedy z těchto zahraničních e-shopů, prodávaného zboží.

Provozovatel e-shopu, který je registrovaný k DPH v jiném členském státě EU a který zasílá zboží českým spotřebitelům, je povinen se registrovat k DPH v České republice a uplatňovat českou DPH, pokud zasílané zboží je předmětem spotřební daně nebo pokud celková hodnota dodávek překročí částku 1 140 000 Kč v rámci jednoho kalendářního roku. Podle § 8 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, může provozovatel e-shopu dobrovolně podat přihlášku k registraci před dosažením hodnotového limitu a přiznávat DPH v České republice; v takovém případě je povinen takto postupovat do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po roce, ve kterém se takto rozhodl.

Provozovatel e-shopu sídlící v jiném státě EU a nabízející zboží a služby českým spotřebitelům není vázán povinností ohlásit v ČR živnost ani zřídit si v ČR odštěpný závod, pokud nemá v ČR umístěný ani server zajišťující provoz e-shopu, ani sklad zboží ani provozovnu pro výdej, vrácení nebo reklamace zboží.

Přihláška k registraci musí být podány výhradně elektronicky, a to prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy ministerstva financí:

https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

Osoby neusazené v tuzemsku povinně přikládají k registraci:

  • osvědčení o registraci k DPH nebo obdobné dani v jiné zemi
  • povolení k podnikatelské činnosti
  • výpis z obchodního rejstříku

Výše uvedené přílohy mají být předkládány ve formě úředně ověřených kopií originálních dokumentů přeložených do českého jazyka. Překlad není povinný pro dokumenty předkládané ve slovenštině.

S registrací k DPH osob povinných k dani neusazených v tuzemsku jsou spojena v zásadě obdobná práva a povinnosti, jaké mají osoby se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, kterým přísluší registrace k DPH. Samotné daňové řízení pak probíhá pouze v českém jazyce.

S registrací k DPH Vám pomůže naše poradenská firma Profispolečnosti.cz, své služby poskytujeme profesionálně, rychle a za příznivé ceny.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít