Širší možnosti pojmenování společnosti podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014, upravuje také problematiku názvu společnosti. Oproti dosavadní právní úpravě jsou rozšířeny možnosti použití jména osoby v názvu společnosti. Zatímco stará legislativa umožňovala uplatnit v názvu společnosti pouze jména aktuálních společníků nebo členů firmy, nově je možno do názvu společnosti vtělit i jméno jiné osoby, která má k dané společnosti zvláštní vztah. Je samozřejmé, že tato osoba musí k použití svého jména udělit souhlas.

Pokud je osoba, jejíž jméno podnikatel použil do názvu své společnosti, již po smrti, je nutno příslušný souhlas vyžádat od jeho žijícího manžela, pokud již ani ten nežije, tak od zletilého potomka nebo popřípadě i od předka.

Osoba, která má právo udělit výše popsaný souhlas, má rovněž právo od tohoto uděleného souhlasu odstoupit, a to kdykoli, bez ohledu na to, na jakou dobu byl souhlas udělen, avšak jen pokud k tomu nastane rozumný důvod.

Nově bude také možno, aby název právnické osoby obsahoval příznačný prvek názvu jiné právnické osoby, pokud je pro to důvod v jejich vzájemném vztahu, tedy např. mají-li stejného zakladatele apod. I k použití příznačného prvku v názvu společnosti se požaduje souhlas původní právnické osoby.

V obou výše uvedených případech i nadále platí, že jednotlivé názvy společností obsahující stejné jméno nebo stejný prvek musejí být jednoznačně navzájem odlišitelné.

Zcela samozřejmé je, že název kterékoli společnosti nesmí být klamavý.

Použitá legislativa: § 132-135 zákona 89/2012.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít