Švarc systém - jak obejít schwarz systém

V článku je vysvětlen princip švarc systému, historie švarc systému, jsou uvedeny jeho výhody a nevýhody, jak je možné švarc systém obejít a jaké jsou jeho typické znaky.

Co je švarcsystém?

Švarc systém neboli schwarzsystem (příp. swarz systém) je způsob ekonomické činnosti, při níž osoby samostatně výdelečně činné (OSVČ - živnostníci) pracují načerno pro zaměstnavatele, jako by byli jeho běžnými zaměstnanci. Jedná se o závislou práci, tedy o práci vykonávanou ve vztahu nadřízený-podřízený, kde je nadřízený zaměstnavatel a podřízený zaměstnanec, zaměstnanec ji přitom provádí osobně. Zároveň se nejedná o pracovněprávní vztah, běžně je provozován na základě obchodněprávního vztahu, kdy oba subjekty vystupují jako podnikatelé. Švarcsystém přináší výhody živnostníkům i zaměstnavatelům, ale stát při švarc systému přichází o peníze z daní.

Historie švarc systému

Švarcsystém dostal své jméno po podnikateli Miroslavu Švarcovi, který tento princip začal používat v roce 1990, aby ušetřil peníze. Svým zaměstnancům dal výpověď a začali pro něj pracovat na živnostenské listy. Stát na to v roce 1992 zareagoval zákazem švarc systému. Přestože byl novým zákoníkem práce od roku 2006 tolerován, od roku 2012 patří opět mezi nelegální činnosti. Švarc systém je tedy v roce 2013 opět zakázaný. Švarc systém se rozšířil hlavně v oborech ubytování, stavebnictví, pohostinství a u programátorů, ale i v jiných oblastech.

Výhody a nevýhody švarc systému

Mezi výhody švarc systému patří úspora zaměstnavatele i zaměstnance na odvodech ze mzdy pro zdravotní a sociální pojištění. Náklady je možné vykazovat oběma subjekty dvakrát (s použitím paušálních výkazů).

Švarc systém nemá svoje nevýhody jen pro stát. Také zaměstnanci přináší některá rizika. Např. ve švarc systému pochopitelně nevzniká nárok na neplacenou dovolenou (dokonce na žádnou dovolenou). Ve švarc systému nejsou právně ošetřeny obědové přestávky, není nárok na pracovní pomůcky ani na odstupné při skončení pracovního vztahu a na pojištění zaměstnance. Neplatí tak ani zákon, který určuje maximální mez výše náhrady za škodu způsobenou zaměstnancem. Pracovní poměr může být ukončen okamžitě. Zátěž administrativy, kterou by musel v běžném pracovněprávním vztahu vyřizovat zaměstnavatel, je přesunuta na zaměstnance. Možností, jak se některým rizikům vyhnout, je vytvořit si na začátku vztahu smlouvu, která např. výslovně určí výši odstupného nebo něco jiného.

Jak obejít švarc systém

Jak obejít švarc systém? Především by se v obchodní smlouvě neměly vyskytovat žádné typické znaky švarc systému.

Švarc systém i přes jeho nelegální povahu lze obejít tím, že si zaměstnanec založí s.r.o. a začne vystupovat jako právnická osoba. Své služby pak bude nabízet jako s.r.o. Vlastníkem a jednatelem společnosti s ručením omezeným může být jediný člověk, takže nevzniká problém shánění druhého společníka. Navíc pokud si člověk koupí ready made společnost s.r.o., nemusí vkládat ani základní kapitál 200 000 Kč a společnost může začít využívat téměř okamžitě.

Další možností je založit více společností zaměstnavatelem. Živnostník pak nepracuje soustavně jen pro jednoho zaměstnavatele (jeden z typických znaků švarc systému), protože pracuje pro více společností zároveň. Může také používat pracovních nástrojů jedné společnosti k vykonávání činnosti pro druhou společnost, a tak nesplňuje další znak švarc systému, při kterém osoba samostatně výdělečně činná (živnostník) využívá ke své činnosti na pracovišti nástrojů svého zaměstnavatele.

Typické znaky švarc systému

Švarc systém je práce na živnost, OSVČ pracuje dlouhodobě pouze pro jednoho zaměstnavatele (odběratele). Práce OSVČ není omezená žádným časovým horizontem ani dokončením projektu - má neomezené trvání. OSVČ používá k výkonu své činnosti pracovních pomůcek zaměstnavatele (bez pronájmu), má pevně sjednanou a pravidelnou pracovní dobu, nazývá svého odběratele vedoucím (plní tedy jeho příkazy jakožto podřízený subjekt). OSVČ jedná jménem firmy zaměstnavatele a používá jeho firemní vizitky. OSVČ vykonává podobné činnosti jako jiní zaměstnanci firmy v běžném pracovněprávním vztahu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít