Tichý společník

Tichým společníkem je osoba, která na základě smlouvy o tichém společníkovi poskytuje podnikateli určitý vklad a podílí se jím na jeho podnikání. Podnikatel se zavazuje vyplácet tichému společníkovi část čistého zisku vyplívajícího z jeho podílu po odečtení povinného přídělu do rezervního fondu,pokud je podnikatel povinen fond vést. Stejným podílem, kterým se tichý společník podílí na zisku, se podílí i na ztrátě.

Tichého společníka využívá společnost zejména při nedostatku vlastních finančních prostředků jako investora pro své podnikání. Společnost může mít více tichých společníků a zároveň se může osoba stát tichým společníkem ve více podnikatelských subjektech. Tichým společníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Tichý společník funguje anonymně a nevstupuje do obchodních vztahů s třetí osobou. Jedná se o obchodní vztah, tudíž se informace o tichém společníkovi nezveřejňuje v obchodním rejstříku.

Předmětem vkladu tichého společníka může být určitá peněžní částka,věc, právo nebo jiná majetková hodnota využitelná připodnikání, kterou je tichý společník povinen předat podnikatelinebo mu umožnit jeho využití při podnikání.

Nestanoví-lismlouva jinak, stává se podnikatel vlastníkem vkladu, nejedná-lise o nemovitou věc. Je-li předmětem vkladu nemovitá věc, můžeji podnikatel užívat po dobu trvání smlouvy.

Tichý společník se podnikání neúčastní přímo, ale pouze pasivně, a toposkytnutím vkladu, proto nemůže jednat a rozhodovat v konkrétních obchodních případech. Jelikož se ale podílí na případném zisku či ztrátě, musí mu být umožněno nahlédnutí do obchodních dokladů a účetních záznamů týkajících sepodnikání.

Pro určení podílu tichého společníka na výsledku hospodaření je rozhodnáúčetní závěrka. Ve smlouvě o tichém společenství musí být dohodnutý rozsah účasti na zisku i ztrátě stejný. Podíl nazisku se vyplatí tichému společníkovi do třiceti dnů od vyhotovení účetní závěrky. Tichý společník se podílí naztrátě pouze do výše svého vkladu a není povinen při podílu na ztrátě svůj vklad doplňovat. 

Pokud jepodnikatel ve zdaňovacím období ve ztrátě, tak se vklad tichého společníka snižuje o jeho podíl na ztrátě. V následujícím zdaňovacím období, kdy je dosaženo zisku z podnikání, je zpodílu na zisku připadající na tichého společníka nejdříve doplněn vklad tichého společníka do původní výše a teprve zbývající část podílu na zisku může být vyplacena tichému společníkovi.

Pokud máte zájem využít institut tichého společníka i pro svou firmu, neváhejte nás kontaktovat!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít