Dlouhodobé vízum

Dlouhodobé vízum je vízum k pobytu delšímu než 3 měsíce. Žádost o dlouhodobé vízum k pobytu na území ČR delšímu než 3 měsíce lze podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí ve státě, jehož je žadatel občanem, popřípadě ve státě, který vydal jeho cestovní doklad nebo ve státě, ve kterém má žadatel povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni žádost o udělení dlouhodobého víza podat na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.).

Žádost o dlouhodobé vízum do České republiky lze na území ČR podat pouze v zákonem stanovených případech. V ostatních případech lze o dlouhodobé vízum požádat pouze na zastupitelském úřadě ČR v dané zemi.

Dlouhodobá víza se udělují za účelem

 • studia
 • vědeckého výzkumu
 • zaměstnání
 • podnikání
 • sloučení rodiny

Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo do češtiny úředně přeloženy.

K žádosti o udělení dlouhodobého víza je cizinec povinen standardně předložit

 • cestovní doklad (originál),
 • 2 fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince,
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
 • doklad potvrzující účel pobytu na území,
 • prostředky k pobytu na území.

Na požádání je cizinec povinen dále předložit

 • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaného státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává (nevyžaduje se od cizince mladšího 15 let),
 • lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí (tj. nemocí uvedenou ve vyhlášce č. 274/2004 Sb.).

Po kladném vyřízení žádosti jste povinen zastupitelskému úřadu ČR před vyznačením víza předložit

 • doklad o cestovním zdravotním pojištění, na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít