Modrá karta

Co je modrá karta? Modrá karta je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení. Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky. 

Žádost o modrou kartu pro cizince lze podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Pokud již cizinec pobývá v ČR na základě viza k pobytu nad 90 nebo povolení k dlouhodobému pobytu, lze ji podat na pracovišti MV ČR.

Žádost se podává osobně, přílohou jsou tyto náležitosti

  • cestovní doklad (originál)
  • 2 aktuální fotografie
  • doklad o zajištění ubytování
  • pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí
  • doklady potvrzující vysokou kvalifikaci (doklad o dosaženém vzdělání) - tento doklad musí být nostrifikován
  • pokud jste před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie jste povinen předložit doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny (v případě sloučení rodiny)
  • doklad o cestovním zdravotním pojištění a současně na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění
  • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
  • lékařská zpráva, že žadatel netrpí závažnou nemocí (pouze v případě důvodného podezření)

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie, pokud odpovídá aktuální podobě žadatele.

Dokumenty se předkládají v originále nebo jako úředně ověřené kopie. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít