Trvalý pobyt

Profispolečnosti.cz poskytují kvalitní poradenské služby pro zajišťování trvalého pobytu pro cizince.

Legislativa:

Řízení o žádosti je upraveno  zákonem o pobytu cizinců na území České republiky  326/1999 Sb., správním řádem a případně dalšími souvisejícími zákony. 

Trvalý pobyt – občané EU

Občan EU může o povolení k trvalému pobytu požádat po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR.

Občan EU je občan Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Portugalska, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska. Obdobná práva a povinnosti se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu

 • 5 let nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR
 • k žádosti musí být předloženy veškeré náležitosti uvedené níže.
 • nesmí být shledány důvody pro zamítnutí či zastavení řízení o Vaší žádosti.

Podání žádosti

Žádost o trvalý pobyt lze podat výhradně osobně na pracovišti MV ČR příslušném podle místa hlášeného pobytu.

Žádost se podává na vyplněném formuláři spolu s následujícími dokumenty:

 • cestovní doklad – doklad totožnosti (nutno předložit originál)
 • doklad potvrzující splnění podmínky 5letého nepřetržitého přechodného pobytu
 • 2 aktuální fotografie
 • doklad o zajištění ubytování

Vždy je nutno předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy.

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho současné podobě.

Rodinný příslušník jiného občana EU může o povolení k trvalému pobytu požádat po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu v ČR

Rodinný příslušník občana EU je rodinný příslušník občana kteréhokoli z výše uvedených států, který je manžel, rodič, dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana EU a nezaopatřený přímý příbuzný. Ustanovení zákona o pobytu cizinců týkající se rodinného příslušníka občana EU se použijí i na cizince, který je rodinným příslušníkem státního občana ČR.

Řízení o žádosti

Zákon o pobytu cizinců stanoví lhůtu 60 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, během kterých má MV ČR povinnost o žádosti rozhodnout. Pokud je řízení přerušeno (např. pro nutnost doložení chybějících dokumentů nebo odstranění jiných vad žádosti), lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.

V průběhu tohoto řízení má žadatel možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu. K seznámení s podklady může být žadatel vyzván i ministerstvem. 

Rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu

V případě kladného vyřízení je žadatel vyzván k převzetí povolení. Povolení je nutno převzít osobně na příslušném pracovišti, totožnost je nutno prokázat. Lhůta pro převzetí povolení je 30 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí povolení k trvalému pobytu. Pokud si žadatel ve stanovené lhůtě povolení nepřevezme, bude řízení zastaveno.

Žadatel obdrží průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU a zároveň potvrzení o povoleném pobytu na území.

Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU je veřejnou listinou, vyhotovuje se v jazyce českém a zpravidla ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí. Vydává se jako samostatný doklad s fotografií, kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se pobytu na území. Vydává se na dobu platnosti 10 let. Platnost průkazu lze prodloužit o 10 let, a to i opakovaně.

MV ČR oznámí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu, a cizinec je tím automaticky zařazen do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu se na něj vztahuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, a to včetně práv a povinnosti, které z tohoto zákona vyplývají.

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu

MV ČR žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže

 • je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost nebo veřejný pořádek,
 • žadatel se dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců,
 • žadatel je evidován v evidenci nežádoucích osob,
 • žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí,
 • žadatel se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu, odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti,
 • žadatel je zařazen do schengenského informačního systému,
 • žadatel nesplní všeobecné podmínky pro vydání povolení.

V případě zamítnutí žádosti dostane žadatel poštou na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí je právo odvolání v 15 denní lhůtě od doručení rozhodnutí. Pokud MVČR neshledá námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako důvodné pro změnu svého rozhodnutí, předá veškeré materiály související s řízením o  žádosti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, která o odvolání rozhodne.

 

 

Trvalý pobyt – občané třetích zemí

Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po 5 letech nepřetržitého pobytu na území. Pobyt za účelem studia se započítává jednou polovinou. Jednou polovinou se dále započítává doba, po kterou bylo vedeno řízení o udělení mezinárodní ochrany, které vedlo k rozhodnutí o udělení azylu nebo doplňkové ochrany, a to a to včetně doby řízení o žalobě nebo o kasační stížnosti. Bylo-li řízení o udělení mezinárodní ochrany vedeno déle než 18 měsíců, započítává se tato doba v celém rozsahu.

Do doby pobytu se nezapočítává doba, po kterou byl cizinec vyslán zahraničním zaměstnavatelem nebo zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou, a dále doba, po kterou cizinec na území pobýval za účelem zaměstnání závislého na střídání ročního období nebo vypomáhal s domácími pracemi za stravu, ubytování a kapesné určené k uspokojování jeho základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au pair).

Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn podat i cizinec, který v době splnění podmínek pobývá mimo území. Jestliže platnost povolení k dlouhodobému pobytu na území skončí cizinci v době jeho nepřítomnosti na území, musí být žádost podána nejpozději do 6 měsíců od skončení platnosti tohoto povolení. V tomto případě cizinec podává žádost na zastupitelském úřadu ČR.

Podání žádosti

Žádost podávejte osobně na vyplněném formuláři spolu s následujícími dokumenty:

 • cestovní doklad
 • doklad o splnění podmínky 5 let nepřetržitého přechodného pobytu
 • 2 aktuální fotografie
 • doklad o zajištění ubytování
 • doklad o zajištění prostředků k pobytu
 • doklad o zkoušce z českého jazyka
 • na žádost doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho současné podobě.

Dokumenty se předkládají v originále nebo jako úředně ověřené kopie. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).

Žádost se předkládá osobně, u některých typů žádostí, které lze podat na zastupitelském úřadu ČR, může ZÚ od této povinnosti upustit. Za cizince do věku 15 let podá žádost zákonný zástupce.

Řízení o žádosti

Zákon o pobytu cizinců stanoví lhůtu 60 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, během kterých má MV ČR povinnost o žádosti rozhodnout. Pokud je řízení přerušeno (např. pro nutnost doložení chybějících dokumentů nebo odstranění jiných vad žádosti), lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.

V průběhu tohoto řízení má žadatel možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu. K seznámení s podklady může být žadatel vyzván i ministerstvem.

Rozhodnutí o udělení povolení k trvalému pobytu

V případě kladného posouzení žádosti, která byla podána na MV ČR, se s žadatelem toto pracoviště spojí a domluví termín převzetí rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu a poskytnutí biometrických údajů.

V případě kladného posouzení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, kontaktuje žadatele tento zastupitelský úřad a vydá mu vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu. Do 3 dnů od vstupu na území ČR se cizinec dostaví na pracoviště MV ČR, kde bude domluven termín poskytnutí biometrických údajů.

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se žadatel osobně dostaví na pracoviště MV ČR za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu z důvodu ověření totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu, funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji a správnosti v něm.

MV ČR sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu, a cizinec je tím automaticky zařazen do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.

Rozhodnutí o neudělení povolení k trvalému pobytu

MV ČR žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže

 • žadatel k žádosti předloží padělané anebo pozměněné náležitosti
 • v případě polygamního manželství - nositel oprávnění ke sloučení rodiny již na území s jinou manželkou pobývá,
 • žadatel je evidován v evidenci nežádoucích osob,
 • žadatel se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu, odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti,
 • žadatel se dopustil obcházení zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství apod.,
 • v řízení nejsou potvrzeny důvody uvedené v žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo nejsou splněny podmínky podle § 67 nebo § 68,
 • žadatel je zařazen do informačního systému smluvních států,
 • žadatel nepředloží doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území,
 • žadatel nesplňuje podmínku trestní zachovalosti,
 • žadatel trpí závažnou nemocí,
 • žadatel, bývalý držitel modré karty, nebo jeho rodinný příslušník, pobýval mimo území členských států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 24 měsíců,
 • je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu,
 • žadatel závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo ohrozil bezpečnost jiného členského státu Evropské unie
 • za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince.

V případě zamítnutí žádosti dostane žadatel poštou na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí je právo odvolání v 15 denní lhůtě od doručení rozhodnutí. Pokud MVČR neshledá námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako důvodné pro změnu svého rozhodnutí, předá veškeré materiály související s řízením o  žádosti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, která o odvolání rozhodne.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít