Zelená karta

Co je zelená karta? Zelená karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ČR v profesích, o které je v ČR zájem a které se nedaří obsadit pracovníky z České republiky nebo EU. Zelená karta pro cizince spojuje povolení k pobytu a pracovní povolení. Platnost zelené karty je 2-3 roky. 

Existují tři typy zelených karet: 

  • typ A: pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál
  • typ B: pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen
  • typ C: pro ostatní pracovníky

O originál zelené karty může žádat pouze osoba mající občanství státu, který je uveden ve vyhlášce MV č. 461/2008 Sb. stanovující seznam států, jejichž občané mohou žádat o vydání Zelené karty. V současné době si o Zelenou kartu mohou žádat občané Australského společenství, Černé Hory, Chorvatské republiky, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Republiky Bosna a Hercegovina, Republiky Makedonie, Spojených států amerických, Srbska a Ukrajiny.

Žádost je nutno podat osobně na příslušném zastupitelském úřadu. V případech explicitně uvedených v zákoně o pobytu cizinců - § 42g odst. 2 - může cizinec podat žádost na území České republiky, a to na pracovišti Ministerstvu vnitra. 

Povinnými přílohami žádosti jsou:

  • cestovní doklad (originál)
  • 2 aktuální fotografie
  • doklady o vzdělání či kvalifikaci - doklad o vzdělání musí být nostrifikován. 

Na požádání je dále nutno předložit:

  • lékařská zpráva, že netrpí závažnou nemocí (o předložení lze požádat v případě důvodného podezření, že nemocí trpí) a
  • doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů.

Všechny doklady přikládané k žádosti musí být v originále, případně v úředně ověřené kopii a v úředním překladu do českého jazyka.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie, pokud odpovídá jeho aktuální podobě. 


Došlo ke ztrátě Vaší zelené karty? Zajímá Vás originál nebo duplikát zelené karty? Znáte číslo zelené karty? Se všemi problémy týkajících se zelených karet se můžete obrátit na nás.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít