Fúze

Fúze obchodních společností se může uskutečnit sloučením nebo splynutím.

Fúze sloučením

Při fúzi sloučením se slučovaná společnost ruší a posléze zaniká a její majetek, práva a povinnosti přecházejí na jinou již existující společnost, tzv. nástupnickou společnost, jejímiž společníky se stávají i společníci zrušené obchodní společnosti.

Fúzí sloučením dochází k zániku společnosti nebo družstva nebo více společností nebo družstev a přechodu jmění zanikající společnosti nebo družstva na nástupnickou společnost nebo družstvo; nástupnická společnost nebo družstvo vstupuje do právního postavení zanikající společnosti nebo družstva, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného.

Za fúzi sloučením se též považuje, jestliže se slučuje zanikající akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným s nástupnickou akciovou společností nebo společností s ručením omezeným, která je jejím jediným společníkem.
Při fúzi sloučením jsou zúčastněnými společnostmi nebo družstvy zanikající i nástupnická společnost nebo družstvo.

Fúze splynutím

Při fúzi splynutím  společnost se ruší a posléze zanikají dvě nebo i více obchodních společností a vzniká zcela nová společnost. Fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo více společností nebo družstev a přechodu jejich jmění na splynutím vzniklou nástupnickou společnost nebo družstvo; nástupnická společnost nebo družstvo vstupuje do právního postavení zanikajících společností nebo družstev, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného.
Při fúzi splynutím jsou zúčastněnými  společnostmi nebo družstvy pouze zanikající společnosti nebo družstva.
Právní postavení zakladatelů nástupnické společnosti nebo družstva při fúzi splynutím mají zanikající společnosti nebo družstva.

Další informace o fúzích společností

Při fúzi musí mít zanikající i nástupnické obchodní společnosti stejnou právní formu. Družstva mohou fúzovat jen s družstvem.

Fúze může být vnitrostátní nebo přeshraniční.

Právní účinky fúze (tj. zánik zrušených obchodních společností a vznik nové společnosti po splynutí, popř. změna u nástupnické společnosti u sloučení) nastávají ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. 

Pokud má nebo má mít nástupnická společnost nebo družstvo sídlo v jiném členském státě EU, než v České republice, nastávají právní účinky přeshraniční fúze v České republice dnem, kdy nastaly účinky přeshraniční fúze v zahraničí.

 

V případě, že máte zájem o zajištění fúze Vaší společnosti, neváhejte si objednat tuto naši službu on-line

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít