Rozdělení

Společníci rozdělované společnosti se stávají společníky nástupnických společností. Při rozdělení může dojít k rozdělení společnosti se založením nových – nástupnických společností, které vznikají jako nové právní subjekty, k rozdělení sloučením, při kterém se část existující společnosti sloučí s již existující společností, může docházet i ke kombinaci obou forem, nebo se může z existující společnosti oddělit část a pokračovat jako nový právní subjekt.

Při rozdělení musí mít rozdělovaná společnost i nástupnické společnosti totožnou právní formu, zákon stanoví výjimky pro jednotlivé formy obchodních společností.

Právní účinky rozdělení, tj. zánik rozdělované společnosti a vznik nových společností, nastávají dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.

Formy rozdělení podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

a) rozštěpení, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nebo družstvo zaniká a její jmění přechází

1. na více nově vznikajících společností nebo družstev (dále jen „rozštěpení se vznikem nových společností nebo družstev“),
2. na více již existujících společností nebo družstev (dále jen „rozštěpení sloučením“), nebo
3. kombinací forem uvedených v bodech 1 a 2, nebo

b) odštěpení, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nebo družstvo nezaniká a část jejího jmění přechází

1. na jednu nebo více nově vznikajících společností nebo družstev (dále jen „odštěpení se vznikem nové nebo nových společností nebo družstev“),
2. na jednu nebo více již existujících společností nebo družstev (dále jen „odštěpení sloučením“), nebo
3. kombinací forem uvedených v bodech 1 a 2.

Rozdělením se vznikem nových společností nebo družstev se rozumí rozštěpení se vznikem nové nebo nových společností nebo družstev i odštěpení se vznikem nových společností nebo družstev.

Rozdělením sloučením se rozumí rozštěpení sloučením i odštěpení sloučením.

Rozštěpením rozdělovaná společnost nebo družstvo zaniká. Jmění zanikající společnosti nebo družstva při rozštěpení včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na jednu nebo více nástupnických společností nebo družstev. Její společníci nebo členové se stávají i společníky nebo členy jedné nebo více nástupnických společností nebo družstev.

Odštěpením rozdělovaná společnost nebo družstvo nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na existující nebo vznikající jednu nebo více nástupnických společností nebo družstev podle projektu odštěpení a společníci nebo členové rozdělované společnosti nebo družstva se stávají i společníky nebo členy jedné nebo více nástupnických společností nebo družstev.

Zúčastněné společnosti nebo družstva

Při rozdělení se vznikem nových společností nebo družstev je zúčastněnou společností nebo družstvem pouze zanikající nebo rozdělovaná společnost nebo družstvo.

Při rozštěpení sloučením jsou zúčastněnými společnostmi nebo družstvy zanikající společnost nebo družstvo a nástupnické společnosti nebo družstva.

Při odštěpení sloučením jsou zúčastněnými společnostmi nebo družstvy rozdělovaná společnost nebo družstvo i nástupnická společnost nebo družstvo anebo nástupnické společnosti nebo družstva.

Právní postavení zakladatele nástupnické společnosti nebo družstva anebo nástupnických společností nebo družstev při rozdělení se vznikem nové nebo nových společností nebo družstev má zanikající nebo rozdělovaná společnost nebo družstvo.

 

Objednejte si rozdělení Vaší společnosti online

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít