Podnikání

Podnikání je soustavná  činnost  prováděná samostatně podnikatelem  vlastním jménem a  na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

samostatnost - o způsobu podnikání rozhoduje podnikatel sám, nepodléhá příkazům nikoho jiného, není v žádném vztahu podřízenosti, není osobně podřízen svým obchodním partnerům (v řadě podnikatelských  profesí  určitá závislost na pokynech zákazníka je evidentní); samostatnost však nezbavuje povinnosti dodržovat právní předpisy a převzaté závazky; výsledky své činnosti realizuje smluvní formou, tj. prodejem výrobků, poskytováním služeb atd. - je třeba odlišit podnikání od provádění práce na základě pracovněprávního vztahu, kdy pracovník vykonává práci v rámci organizace zaměstnavatele, podle jeho dispozic, obvykle i v jeho provozovně a prostřednictvím jeho výrobních a pracovních prostředků

soustavnost - neznamená, že  by muselo jít o činnost nepřetržitou a  trvalou - může se  např. jednat o  činnost sezónní, činnost s určitými  přestávkami nebo při určitých příležitostech - nesmí to být ale činnost ojedinělá,  vykonávaná jenom výjimečně a nahodile - předpoklad soustavnosti vyjadřuje požadavek opakovanosti jednotlivých jednání

uskutečňování vlastním jménem - vylučuje např. činnost společníků jménem společnosti nebo činnost pracovníků  jménem  zaměstnavatele, zahrnuje i činnost na základě mandátní smlouvy (komerční právníci, advokáti) nebo smlouvy o obchodním  zastoupení  zmocňující k uzavírání  smluv  jménem zastoupeného, protože  podnikatel uzavírá s mandantem nebo zastoupeným mandátní smlouvu nebo smlouvu  o obchodním zastoupení svým vlastním  jménem, jeho profesí  je zastupovat - bylo  by možno ovšem  namítnout,  že  i  zaměstnanec  uzavírá  pracovní  smlouvu vlastním jménem, avšak rozdíl bývá spatřován i v tom, že obchodní zástupce nebo advokát apod. má větší míru nezávislosti při výkonu své profese - hranice je zřejmá, když si uvědomíme, že  mezi členy orgánů  společností a společnostmi,  pro něž  pracují,  jsou uzavírány  také  mandátní  smlouvy, avšak tato činnost  není  považována  za  podnikání a tyto  osoby  nejsou považovány za podnikatele

na vlastní  odpovědnost - za podnikatele neodpovídá  nikdo jiný, za své  závazky odpovídá  on sám ŕ dopustí-li se porušení právní  povinnosti, nese on sám odpovědnost s takovým porušením  spojenou; jinak je tomu,  jestliže se dopustí protiprávního  jednání  zaměstnanec,  který  plní  úkoly  svého zaměstnavatele, odpovědnost  vůči  třetí  osobě  vzniká  jeho zaměstnavateli a  zaměstnanec  nanejvýš  odpovídá  tomuto zaměstnavateli,  protiprávní  jednání  je  tedy  přičteno  jeho zaměstnavateli  - podnikateli; jednání podnikatele  nelze přičíst jinému subjektu

za účelem zisku - podnikatel se svou činností snaží získat majetkový prospěch, dosažení zisku je motivem podnikatelské činnosti; skutečnost, že v daném případě nebylo očekávání zisku uspokojeno, nemění nic na tom, že se jedná o podnikání, stejně jako je tomu při ztrátovém výdělku; zákon přiznává v některých případech postavení podnikatele i obchodním společnostem, které nebyly založeny za účelem podnikání; v praxi se vznáší  otázka, zda tento prospěch musí mít peněžitou povahu

podnikání je vymezeno tak, že se jedná o činnost prováděnou podnikatelem - musí se jednat o činnost vykonávanou osobou spadající pod výčet uvedený v § 2 odst. 2.; tento výčet však je do jisté míry závislý i na tom, zda tyto osoby skutečně  podnikají, a z toho hlediska  je ustanovení § 2 ObchZ  kruhovou definicí: podnikatelem  je ten kdo podniká, ale podnikání je  činnost vyvíjená podnikatelem

Prodej s.r.o., Založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít