Princip formální publicity

Vychází ze skutečnosti, že obchodní rejstřík je  přístupný každému bez ohledu  na existenci  nebo neexistenci  jeho právního  zájmu (§ 27a/1 ObchZ).

Každý má právo do něj  nahlížet,  pořizovat  si  kopie  a  výpisy; na požádání vydá rejstříkový soud  úředně ověřený úplný  nebo částečný opis  zápisu nebo  listiny  uložené  ve  sbírce  listin,  výpis  nebo potvrzení o určitém zápisu  nebo potvrzení o  tom, že v  OR určitý zápis není.

Do  soudního  spisu ohledně společnosti (nikoliv do spisu, který je založen pro řízení o nějakém zápisu, tam lze nahlédnout jen s PM) nebo do OR lze u soudu nahlížet a pořizovat z nich opisy a výpisy v úředních hodinách pod dozorem pověřeného zaměstnance soudu; místnosti k tomu určené musí být zřetelně označeny a uvedeny na orientační tabuli soudu (§ 8 vyhl.č. 37/1992)

Zákon naprosto  nezakládá právo  soudu, aby  jakýmkoli způsobem prováděl omezování přístupnosti  sbírky listin - takový postup  soudu by byl nejen v rozporu se zákonem,  ale také v rozporu s ústavou, protože LZPS říká v čl.  2 odst.  2 jasně: "Státní moc lze uplatňovat jen  v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který  zákon stanoví." - činnost soudu spadá bezpochyby do  rámce uplatňování státní  moci a je  plně podřízena zákonu.

Projevem principu formální veřejnosti je i povinnost rejstříkového soudu provedení zápisů zveřejňovat - rozsah  a způsob zveřejnění oznámení o uložení listiny do sbírky listin upravuje prováděcí předpis - Nařízení vlády 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku; vydávání OV zabezpečuje MSp prostřednictvím nakladatelství.

Koupit s.r.o., Založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít