Kmenové listy v s.r.o.

Kmenové listy ve společnosti s ručením omezeným jsou významnou novinkou zavedenou novým zákonem o obchodních korporacích, který platí od 1.1.2014.

Možností vydání kmenového listu se úprava podílu ve společnosti s.r.o. přiblížila úpravě akcií u akciové společnosti, když kmenový list je ve své podstatě obdobou akcie na jméno.

Kmenový list je snadno jako akcie převoditelný rubopisem bez nutnosti ověřeného podpisu převodce a nabyvatele podílu, který je představován kmenovým listem. Tím je umožněna vyšší možnost anonymity vlastníka takové s.r.o. s kmenovými listy a prostor pro jeho snadnou změnu v časové ose.

Obecně je společnost s ručením omezeným (s.r.o.) společností, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně, avšak v míře vymezené zákonem. Omezené ručení je definováno tak, že společníci ručí za svou společnost pouze do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.

S.r.o. se zakládá společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou (v případě jediného zakladatele).

Výše podílů jednotlivých společníků s.r.o. se mohou navzájem lišit. Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak.

V souladu se společenskou smlouvou mohou vzniknout různé druhy podílů. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní. Určí-li tak společenská smlouva, může jeden společník vlastnit více podílů, a to i podílů různého druhu.

Různé druhy podílů a jejich obsah se určí ve společenské smlouvě.

Určí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem. Je-li podle společenské smlouvy dovolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý podíl.

Kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna.

Kmenový list je cenný papír na řad cenný papír na řad (definice kmenového litu, jako cenného papíru na řad podle nového občanského zákoníku zní takto:“Cenný papír na řad je cenný papír, který se v listinné podobě převádí rubopisem (indosamentem) a předáním (tradicí). Práva spojená s tímto cenným papírem je oprávněn vykonávat ten, kdo cenný papír předloží a na jehož jméno byla listina vydána nebo jemuž svědčí nepřetržitá řada rubopisů. Tato osoba je považována i za majitele cenného papíru, nestanoví-li zákon jinak“). Kmenový list nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír, musí mít tedy výlučně listinnou podobu. Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.

Kmenový list obsahuje

  • označení, že se jedná o kmenový list
  • jednoznačnou identifikaci společnosti, která kmenový list vydala
  • výši vkladu připadající na podíl
  • jednoznačnou identifikaci společníka
  • označení podílu, k němuž je kmenový list vydán, a označení kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele nebo jednatelů. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění

Byl-li vydán hromadný kmenový list, obsahuje také údaj o tom, kolik kmenových listů nahrazuje, a označení podílů, které nahrazuje.

S.R.O. s kmenovými listy si u nás můžete objednat on-line!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít