Nově monistická struktura také u akciové společnosti - správní rada a statutární ředitel

Akciová společnost (a.s.) je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Akcie vlastní jednotliví akcionáři. Akciová společnost ve svých stanovách určí, jaký bude mít systém své vnitřní struktury, to znamená, které orgány zvolí do svého čela.

Zákon o obchodních korporacích rozlišuje dva systémy vnitřní struktury a.s.:

  • systém dualistický, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada,
  • systém monistický je systém, ve kterém se zřizuje správní rada a statutární ředitel

Akciová společnost si zvolí svou vnitřní strukturu při svém vzniku. Pokud se během své existence rozhodne pro změnu této struktury, musí v tom smyslu změnit také své stanovy.

Správní rada

Správní rada je tříčlenná, neurčí-li stanovy akciové společnosti jinak. Správní rada se svolává v souladu s pravidly, která jsou zakotvena ve stanovách společnosti. Jednání správní rady svolává předseda správní rady. K jednání je vždy přizván také statutární ředitel a.s.

Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do působnosti správní rady spadají veškeré záležitosti a.s. kromě záležitostí, které zákon o obchodních korporacích výslovně svěřuje do působnosti valné hromady.

Správní rada volí a odvolává svého předsedu, jehož funkční období nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba. Předseda správní rady organizuje a řídí činnost správní rady a.s. a dohlíží na řádný výkon funkce těch orgánů společnosti, které jsou správní radě podřízeny. O činnosti správní rady informuje valnou hromadu.

Statutární ředitel

Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Jmenuje jej správní rada a schvaluje také smlouvu o výkonu jeho funkce. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba splňující podmínky tohoto zákona pro členství v představenstvu. Statutární ředitel má na starost obchodní vedení společnosti.

Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Pokud tomu tak je, je jeho postavení – v souladu se zákonem o obchodních korporacích - přednostně posuzováno jako postavení předsedy představenstva.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít