Představenstvo a dozorčí rada as může mít již jen 1 člena

V souladu s novou právní úpravou problematiky obchodních korporací dochází k řadě změn v pravidlech pro zakládání akciových společností. Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, například výslovně připouští, aby akciovou společnost založila jenom jedna fyzická osoba. Z toho plynou i další změny týkající se orgánů akciové společnosti.

Zákon nově umožňuje zvolit systém vnitřní struktury akciové společnosti. Nabízí dva systémy, dualistický a monistický.

Údaj o tom, který z obou možných systémů si akciová společnost zvolila, musí být uveden ve stanovách a jeho změna je možná pouze změnou stanov.

Pokud si společnost zvolí dualistický model, jejím statutárním orgánem se stane představenstvo a vedle něj bude existovat kontrolní orgán – dozorčí rada. Zákon stanoví, že počet členů představenstva i počet členů dozorčí rady je 3 s tím, že stanovy mohou určit jiný počet členů jak představenstva, tak dozorčí rady. Jak představenstvo, tak i dozorčí rada mohou tedy mít i jediného člena.

Člen dozorčí rady však nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Tyto dvě funkce v dualistickém systému nelze tedy v žádném případě slučovat.

Zákon také nově umožňuje, aby si akciová společnost ve svých stanovách zvolila libovolnou délku funkčního období členů svých orgánů.

Pro délku funkčního období představenstva zákon stanoví, že neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, platí, že byla pro každého jednotlivého člena představenstva sjednána na 1 rok; v případě rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce.

Pro délku funkčního období dozorčí rady je zákonem stanoveno, že neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, platí, že byla pro každého jednotlivého člena dozorčí rady sjednána na 3 roky; v případě rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít