Základní informace o READY MADE a.s.

Profispolečnosti.cz s.r.o. disponují ve svém portfoliu širokým spektrem předzaložených tzv. „ready-made“ akciových společností připravených k okamžitému prodeji, s tím že:

 • ready made společnosti byly založeny pouze za účelem jejich dalšího prodeje
 • jsou zapsány v obchodním rejstříku a nikdy nepodnikaly
 • mají 100% splacený základní kapitál v jeho zákonné výši
 • mají vyřízené VOLNÉ ŽIVNOSTI
 • jsou bez obchodní historie
 • nemají ani dluhy ani závazky
 • Vaše jednání za společnost je možné do 24 hodin od projevení zájmu o koupi

Abychom zabránili případným nejasnostem nebo průtahům v průběhu převodu společnosti, níže uvádíme základní informace o dokumentech a podkladech, které budeme od Vás potřebovat jak pro samotný převod společnosti, tak pro následné podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku, případně vyřízení dalších souvisejících náležitostí.

Informace o dokumentech a podkladech potřebných pro převod READY MADE akciové společnosti

 “… jedná se o vysvětlení základních informací a pojmů, které od vás budeme vyžadovat vyplnit do objednávkového formuláře.” “...v případě, že máte pokročilé právní povědomí o dané oblasti, tento dokument přeskočte...” 

 

Změna obchodní firmy (názvu) společnosti

Obchodní firmu (název) společnosti je možné změnit nebo ponechat stávající. V případě, že se rozhodnete název změnit, je třeba dbát, aby v obchodním rejstříku (OR) již nebyl zapsán stejný nebo zaměnitelný (lze zkontrolovat na www.justice.cz). Případná změna názvu je účinná až jejím zápisem do obchodního rejstříku. Do té doby je tedy nutné používat původní.

Sídlo společnosti

V případě, ze zvolíte změnu sídla na vlastní adresu, je nutné doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla a výpis z Katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce (tyto dokumenty připraví naše společnost). V případě, že ještě není nemovitost zapsána v KN, je nutné doložit kolaudační rozhodnutí/souhlas a přidělení čísla popisného/orientačního, obojí v originále nebo v ověřené kopii.

Samozřejmostí je možnost ponechat sídlo společnosti na naší adrese a to již od 149,- Kč měsíčně.

Rozšíření předmětu podnikání

 Všechny naše ready made akciové společnosti mají v Obchodním rejstříku zapsaný jako předmět podnikání živnosti volné, tj. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a jako předmět činnosti mají vyřízeny všechny činnosti, příkladmo lze uvést ty nejdůležitější: 

 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí

V rámci valné hromady při převodu společnosti je možné předměty podnikání libovolně rozšířit či zúžit. Je však důležité si uvědomit, že oprávnění k podnikání v dané oblasti vzniká až ohlášením příslušné živnosti na živnostenském úřadě. V případě provozování vázané/řemeslné/koncesované živnosti právnickou osobou je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele (ve znění pozdějších předpisů § 11 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Předmět podnikání lze rozšířit o tyto činnosti:

Dokumenty vyžadované pro osobu odpovědného zástupce jsou:

Prohlášení odpovědného zástupce dle § 46 odst. 2 písm. g zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (úředně ověřený podpis) V případě živností řemeslných, vázaných či koncese je nutné doložit příslušné vzdělání a praxi (originál listin nebo ověřená kopie)

Akcionáři

 Akcionářem může být fyzická nebo právnická osoba. V případě, že akcionářem bude fyzická osoba, potřebujeme znát:

 • jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození u cizinců), adresa trvalého pobytu
 • počet nabývaných akcií

V případě, že akcionář bude česká právnická osoba:

 • obchodní firmu (název), IČ, sídlo, výpis z OR ne starší 3 měsíce
 • počet nabývaných akcií

 V případě, že akcionářem bude zahraniční právnická osoba:

 • aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad vydaný příslušným orgánem země, kde má společnost sídlo. Z tohoto dokumentu musí být především zřejmé, kdo je oprávněn za společnost jednat a že společnost existuje. Dokument musí být navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • počet nabývaných akcií

Bude-li mít společnost jediného akcionáře, tento se vždy zapisuje do obchodního rejstříku.

Akcie

Naše ready made a.s. mají všechny své akcie na JMÉNO v listinné podobě. Společnost vydala celkem 100 akcií, každou ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč.

Statutární orgán – představenstvo

Představenstvo akciové společnosti má minimálně 1 člena. Členem představenstva akciové společnosti může být jakákoli fyzická osoba. Není vyžadován trvalý pobyt na území ČR, a to ani v případě jde-li o občana zemí mimo EU. Nově může být členem představenstva také PRÁVNICKÁ OSOBA.

Za společnost lze jednat okamžitě po rozhodnutí valné hromady, nikoliv až po zápisu nových členů představenstva do obchodního rejstříku. Člen představenstva – občan ČR 

 • jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíce
 • čestné prohlášení (úředně ověřený podpis)

Člen představenstva – občan EU

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší 3 měsíce přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li tato apostila vyžadována dle mezinárodní smlouvy
 • čestné prohlášení (úředně ověřený podpis)

Člen představenstva – občan zemí mimo EU

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu a z rejstříku trestů ČR – oba ne starší 3 měsíce, zahraniční navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • čestné prohlášení (úředně ověřený podpis)

Dozorčí rada

Akciová společnost povinně zřizuje dozorčí radu, která musí mít minimálně 1 člena. Členem dozorčí rady akciové společnosti může být jakákoli fyzická osoba. Není vyžadován trvalý pobyt na území ČR, a to ani v případě jde-li o občana zemí mimo EU. Nově může být členem dozorčí rady také PRÁVNICKÁ OSOBA.

Člen dozorčí rady – občan ČR

 • jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
 •  výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíce
 • čestné prohlášení (s úředně ověřeným podpisem)

Člen dozorčí rady – občan EU

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší 3 měsíce přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • čestné prohlášení (s úředně ověřeným podpisem)

Člen dozorčí rady – občan zemí mimo EU

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu, ne starší 3 měsíce, přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • výpis z rejstříku trestů ČR, ne starší 3 měsíce¨
 • čestné prohlášení (s úředně ověřeným podpisem)

Pokud představenstvo nebo dozorčí rada volí ze svých řad předsedu případně místopředsedu, je nutné označit konkrétního člena příslušného orgánu a jeho budoucí funkci.  

U představenstva je dále nutné zvolit, zda jeho členové jednají za společnost každý samostatně či pouze společně.

Registrace k DPH

Společnost není v okamžiku prodeje registrována jako plátce daně z přidané hodnoty. Na Vaše přání podáme přihlášku k dobrovolné registraci k dani z přidané hodnoty. V souladu s nařízením ministerstva financí je nutné doložit k dobrovolné registraci k DPH první fakturu společnosti reálnému klientovi (tato první faktura musí být samozřejmě bez DPH), což může být finančním úřadem prověřováno.

 

RYCHLÁ NAVIGACE: 

 

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si naši ready made akciovou společnost! 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít