Základní informace o READY MADE s.r.o.

Ready made s.r.o. je již založená a v obchodním soudu zapsaná společnost s ručením omezeným, která má plně splacený základní kapitál a je bez obchodní historie. Tato společnost byla vytvořena pouze za účel jejího prodeje koncovému zákazníkovi.

Profispolečnosti.cz s.r.o. disponují ve svém portfoliu širokým spektrem předzaložených tzv. ready-made firem  připravených k okamžitému prodeji, které:

 • jsou zapsány v obchodním rejstříku (princip ready made společností)
 • mají 100% splacený základní kapitál v minimální výši stanovené zákonem
 • jsou bez obchodní a podnikatelské historie
 • mají vyřízené volné živnosti, a to již v době převodu společnosti na nového klienta
 • nemají ani dluhy ani žádné závazky
 • Vaše jednání za společnost je možné do 24 hodin od projevení zájmu o koupi
 • všechny jejich ceny jsou konečné

Abychom zabránili případným nejasnostem nebo průtahům v průběhu převodu společnosti, níže uvádíme základní informace o dokumentech a podkladech, které budeme od Vás potřebovat jak pro samotný převod ready-made s.r.o., tak pro následné podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku, případně vyřízení dalších souvisejících náležitostí.

Informace o dokumentech a podkladech potřebných pro převod READY MADE s.r.o.

“...jedná se o vysvětlení základních informací a pojmů, které od Vás budeme vyžadovat vyplnit do objednávkového formuláře...” “...v případě, že máte pokročilé právní povědomí o dané oblasti, tento oddíl vynechejte...” 

Změna obchodní firmy (názvu) společnosti

Obchodní firmu (název) ready-made společnosti je možné změnit nebo ponechat stávající. V případě, že se rozhodnete název ready-made firmy změnit, je třeba dbát aby v obchodním rejstříku (OR) již nebyl zapsán stejný nebo zaměnitelný (lze zkontrolovat na www.justice.cz). Případná změna názvu je účinná až jejím zápisem do obchodního rejstříku. Do té doby je tedy nutné používat původní.

Sídlo společnosti

V případě, že zvolíte změnu sídla na vlastní adresu, je nutné doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla a výpis z Katastru nemovitostí ne starší 3 měsíce (tyto dokumenty připraví naše společnost). V případě, že ještě není nemovitost zapsána v KN, je nutné doložit kolaudační rozhodnutí/souhlas a přidělení čísla popisného/orientačního, obojí v originále nebo v ověřené kopii.

Samozřejmostí je možnost ponechat sídlo společnosti na naší adrese a to již od 149,- Kč měsíčně.

Rozšíření předmětu podnikání

Všechny naše společnosti mají v Obchodním rejstříku zapsaný jako předmět podnikání živnosti volné, tj. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a jako předmět činnosti mají výřízeno všech 80 činností, příkladmo:

 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí

V rámci valné hromady při převodu společnosti je možné předměty podnikání libovolně rozšířit či zúžit. Je však důležité si uvědomit, že oprávnění k podnikání v dané oblasti vzniká až ohlášením příslušné živnosti na živnostenském úřadě.

V případě provozování vázané/řemeslné/koncesované živnosti právnickou osobou je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele (ve znění pozdějších předpisů § 11 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Předmět podnikání lze rozšířit o tyto činnosti:

Dokumenty vyžadované pro osobu odpovědného zástupce jsou:

Prohlášení odpovědného zástupce dle § 46 odst. 2 písm. g zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (úředně ověřený podpis) V případě živností řemeslných, vázaných či koncese je nutné doložit příslušné vzdělání a praxi (originál listin nebo ověřená kopie)

Společníci

Společníkem může být fyzická nebo právnická osoba. V případě, že společníkem bude fyzická osoba, potřebujeme znát:

 • jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození u cizinců), adresa trvalého pobytu
 • výši obchodního podílu

V případě, že společníkem bude česká právnická osoba:

 • obchodní firmu (název), IČ, sídlo, výpis z OR ne starší 3 měsíce
 • výši obchodního podílu

 V případě, že společníkem bude zahraniční právnická osoba:

 • aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad vydaný příslušným orgánem země, kde má společnost sídlo. Z tohoto dokumentu musí být především zřejmé, kdo je oprávněn za společnost jednat a že společnost existuje. Dokument musí být navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • výši obchodního podílu

Statutární orgán – jednatel

Jednatelem společnosti s ručením omezeným může být jakákoli fyzická osoba. Není vyžadován trvalý pobyt na území ČR, a to ani v případě jde-li o občana zemí mimo EU. Nově může být jednatelem s.r.o. také PRÁVNICKÁ OSOBA.

Za společnost lze jednat okamžitě po rozhodnutí valné hromady, nikoliv až po zápisu nového jednatele do obchodního rejstříku.

Způsob jednání za společnost

V případě, že bude Vaše společnost mít více jednatelů, je vždy potřeba zvážit, zda bude každý z nich jednat samostatně či budou jednat za společnost pouze společně.

Jednatel – občan ČR

 • jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíce
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Jednatel – občan EU

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší 3 měsíce přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li tato apostila vyžadována dle mezinárodní smlouvy
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Jednatel – občan zemí mimo EU

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu a z rejstříku trestů ČR – oba ne starší 3 měsíce, zahraniční navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Registrace k DPH

Společnost není v okamžiku prodeje registrována jako plátce daně z přidané hodnoty. Na Vaše přání podáme přihlášku k dobrovolné registraci k dani z přidané hodnoty. V souladu s nařízením ministerstva financí je nutné doložit k dobrovolné registraci k DPH první fakturu společnosti reálnému klientovi (tato první faktura musí být samozřejmě bez DPH), což může být finančním úřadem prověřováno.

Základní kapitál

Základní kapitál standardní ready-made s.r.o. činí minimálně 1,- Kč. Doporučuje se však alespoň 200.000,- Kč. V případě zájmu o lepší firemní image si můžete vybrat z nabídky našich ready-made společností s vyšším základním kapitálem!

 
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít