Účetní závěrka

Účetní závěrka je soubor finančních výkazů, které firma - účetní jednotka sestavuje za účetní období, zpravidla jednou ročně, k poslednímu dni účetního období. 

Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření společnosti za dané období.
Součásti účetní závěrky jsou:
Rozvaha (podává přehled o finanční pozici podniku)
Výkaz zisku a ztráty (podává přehled o finanční výkonnosti podniku)
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha k účetní závěrce

Profesionální účetní služby

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít