Valná hromada s.r.o.

Jde o nejvyšší orgán s.r.o., náleží mu zejm. přijímání rozhodnutí koncepční povahy a kontrola ost. orgánů. Prostřednictvím VH společníci vykonávají své právo účastnit se na správě a řízení s.r.o. VH je orgán kolektivní povahy, přítomnost všech společníků se nevyžaduje.

působnost VH:

 • schválení jednání učiněných jménem s.r.o. před jejím vznikem (§64)
 • schválení řádné, mim. a konsolidované (i mezitímní, stanoví-li tak zákon) účet. závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát
 • schvalování stanov a jejich změn
 • rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy (SS), nedochází-li k němu na základě jiných pr. skutečností
 • rozhodování o zvýšení či snížení zákl. kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči s.r.o. proti pohledávce na splacení vkladu
 • jmenování, odvolání a odměňování jednatelů
 • jmenování, odvolání a odměňování členů DR
 • vyloučení společníka pro porušení vkladové či příplatkové povinnosti
 • jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení s.r.o. s likvidací, pokud to SS připouští
 • rozhodování o převodu a nájmu podniku či jeho části nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou
 • rozhodování o přeměnách
 • schválení ovládací smlouvy (§190b), smlouvy o převodu zisku (§190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn
 • schválení smlouvy o výkonu fce (se SO či jiným orgánem, §66/2)
 • další otázky, které do působnosti VH svěřuje zákon (př. převod a rozdělení obch. podílu, příplatková povinnost, o poměr. převzetí volného obch. podílu) či SS
 • VH uděluje a odvolává prokuru, neurčí-li SS jinak

Prodej s.r.o., založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít