Daňová soustava v České republice

Daně jsou tříděny podle předmětu zdanění tak, jak to odpovídá třídění daní podle OECD. Lze je seskupovat podle různých kritérií

Přímé daně

  • Daně z příjmu

Jsou třetím nejdůležitějším rozpočtovým příjmem. V důsledku politických změn a krize se však jejich výnos za poslední dobu snižoval. Daně z příjmu se dále dělí na dva typy.

  • Daň z příjmu fyzických osob

Jedná se o univerzální daň, které podléhají všechny zdanitelné příjmy jednotlivců. Je prostředkem redistribuce důchodů od bohatších k sociálně potřebným, má ovlivňovat chování poplatníka žádoucím směrem.

  • Daň z příjmu právnických osob

Platí pro všechny právnické osoby a předmětem daně jsou veřejné příjmy z činností a nakládání s majetkem u nepodnikatelských subjektů a příjmy z činnosti uskutečňovaných za účelem dosahování zisku. Základ daně se odvozuje od účetního výsledku hospodaření před zdaněním a snižuje se o nestandardní odpočty.

  • Daně majetkové

Jsou doplňkovým daňovým příjmem. Dělí se na dvě skupiny – všeobecné – ty se používají málo např. daň z nemovitostí; a výběrové – daň z převodu nemovitostí, daň darovací, daň dědická.

Nepřímé daně (ze spotřeby)

  • Univerzální daně (všeobecné)

Daň z přidané hodnoty - podléhá ji zboží, poskytování služeb, převod nemovitostí, dovoz zboží z třetí země. Výhodou je to, že může mít velmi široký předmět daně, sazba je lineární a diferencovaná se dvěma úrovněmi.

  • Selektivní daně

Spotřební daň je výběrová (selektivní) daň a podléhá jí 5 komodit zboží – minerální oleje, líh, víno, pivo a tabákové výrobky.Předmět daně je jejich výroba a dovoz.Základem daně je počet fyzických jednotek vyrobeného nebo dovezeného zboží, sazby jsou pevné a diferencované.

Daň z energií je od r. 2008.Název není ustálen, označujeme je také jako „environmentální, ekologické nebo zelené“. Existují ve trojí podobě: daň ze zemního plynu, z pevných paliv a z elektřiny. Zatěžuje dodávky energií konečného spotřebitele, význam těchto daní se bude zvyšovat, nutí k tomu legislativa EU.

Clo je zvláštní neúvěrový rozpočtový příjem, je specifickou daní ze spotřeby, povinná platba spojená s přechodem zboží přes hranice státu. V současné době se používají dovozní cla – fiskální efekt, i podpora domácí produkce resp. odvetná a reciproční opatření vůči celní politice jiných států.Význam cel však klesá – odstraňování překážek pro volný pohyb zboží v mezinárodním měřítku, EU je celní unie a clu podléhá pouze dovoz zboží ze státu mimo EU.

Daň silniční zatěžuje užívání motorových vozidel.Jejím prostřednictvím poplatníci přispívají na výstavbu a údržbu silnic a dálnic, které jejich motorová vozidla využívají. Tato daň se nevybírá v zboží a neodvádí prostřednictvím plátců, ale je uložena poplatníkům tj. zpravidla provozovatelům motorových vozidel - u osobních automobilů jen pokud jsou používána k výdělečné činnosti.Sazba daně je pevná a diferencovaná, u osobních automobilů podle zdvihového objemu motoru a u užitkových vozidel podle celkové hnutosti a počtu náprav

Ostatní – pojistné na sociální pojištění

Sociální pojistné je daň v ekonomickém, ale ne v právním slova smyslu, zahrnuje se do složené daňové kvóty, ale ne do čisté daňové kvóty. V České republice je velmi významné.

  • Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Přináší větší výnos. Jedná se o důchodové pojistné, nemocenské pojistné a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti.

  • Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

POZOR AKCE: Specializujeme se na vedení účetnictví pro nové firmy. Využijte nyní 10% slevy na vedení účetnictví!

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

 

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít