Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek je takový majetek, který podniku slouží na dobu delší než je jeden rok a během užívání se nespotřebovává, ale opotřebovává.

Dlouhodobý majetek dělíme na:

 • Hmotný dlouhodobý majetek

Jedná se o majetek s životností delší než 1 rok a pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč. Má stálou fyzickou podobu. Jde např. o stavby, samostatné movité věci, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata, drobný hmotný majetek.

 • Nehmotný dlouhodobý majetek

Majetek s životností delší než 1 rok a pořizovací cena vyšší než 60 000 Kč, který nemá hmotnou podobu. Jsou to např. zřizovací výdaje spojené se založením podniku, software, ocenitelná práva (licence, patenty), nehmotné výsledky a odborné činnosti (projekty, technologické postupy), drobný majetek.

 • Finanční dlouhodobý majetek

Je majetek dlouhodobé povahy, který podnik nakupuje za účelem obchodování nebo dlouhodobého uložení peněz za účelem výnosu.Např. dlouhodobé cenné papíry a vklady (akcie, obligace), půjčky poskytnuté jiným společníkům.

Způsoby pořízení DHM a DNM:

 • nákup
 • vlastní výroba
 • darování
 • vklad od jiné osoby do společnosti - například při založení s.r.o.
 • převod z osobního užívaní do podnikání

Odpisy vyjadřují peněžní opotřebení a při účtování se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Oprávky jsou souhrnem odpisů od začátku odepisování, tzv. opravují pořizovací cenu na cenu zůstatkovou.

Oceňování dlouhodobého majetku

 • Pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek nakoupen včetně nákladů spojených s jeho pořízením a instalací
 • Cena pořízení – pouze cena za nakoupené zboží
 • Reprodukční cena – cena stanovená soudním znalcem (původní cena není k dispozici)
 • Vlastní náklady – pro majetek, který byl pořízen vlastní výrobou je oceněn ve vlastní režii

POZOR AKCE: Specializujeme se na vedení účetnictví pro nové firmy. Využijte nyní 10% slevy na vedení účetnictví!

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít