Účetní výkazy

Základními účetními nebo také finančními výkazy jsou:

Rozvaha

Je jedním ze základních výkazů a podává přehled o finanční pozici podniku – o jeho majetku a zdrojích krytí k určitému datu. Formálně správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici – tzn. součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Obsah, rozsah a formu určují účetní standardy, podle kterých podnik výkaz sestavuje.

Aktiva a pasiva se v rozvaze zobrazují nejčastěji horizontálně, kdy aktiva jsou na levé straně a pasiva na pravé.

Aktiva

Dlouhodobý majetek

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Dlouhodobý finanční majetek

Oběžná aktiva

 • Zásoby
 • Pohledávky
 • Peněžní prostředky

Pasiva

Vlastní kapitál

 • Základní kapitál
 • Fondy ze zisku
 • Výsledek hospodaření minulých let
 • Výsledek hospodaření běžného účetního období

Cizí zdroje

 • Rezervy
 • Dlouhodobé závazky
 • Krátkodobé závazky

 

Výkaz zisku a ztráty

Jinými slovy se nazývá také výsledovka a podává přehled o finanční výkonnosti podniku – o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Vykazuje, jakého hospodářského výsledku společnost dosáhla za sledované a minulá období. Na rozdíl od rozvahy, která je sestavena k určitému časovému okamžiku je výsledovka tokový výkaz, který se vztahuje vždy k nějakému určitému časovému intervalu.

+ tržby za prodej zboží

− náklady na prodané zboží

= odchodní marže

+ výnosy z finančních činností

− náklady na finanční činnost

= finanční výsledek hospodaření

+ tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

− náklady související s provozní činností

= provozní výsledek hospodaření

− daň z příjmu za běžnou činnost

= výsledek hospodaření za běžnou činnost

+ mimořádné výnosy

− mimořádné náklady

− daň z příjmů z mimořádné činnosti

= mimořádný výsledek hospodaření

Přehled o peněžních tocích

Nazývaný také jako cash flow podává přehled o peněžních tocích z provozní, investiční a finanční činnosti podniku.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Podává přehled o změnách ve vlastním kapitálu podniku.

Příloha k účetní závěrce

Obsahuje doplňující informace k výše uvedeným výkazům a popisuje účetní metody, které byly při jejich sestavování použity.

POZOR AKCE: Specializujeme se na vedení účetnictví pro nové firmy. Využijte nyní 10% slevy na vedení účetnictví!

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

 

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít