Účetní zásady

Je soubor pravidel, která musí podniky udržovat při vedení účetnictví, sestavování a předkládání účetních výkazů. Nejsou samostatným právním předpisem, většina z nich je zapracována do zákonu o účetnictví.

 • Zásada věrného a poctivého zobrazení

Účetní jednotka zkoumá operace de jejich podstaty bez ohledu na její dopady. Tato zásada je nadřazena všem ostatním.

 • Zásada účetní jednotky

Jedná se o vymezení ekonomického celku, za který se vede účetnictví. Sledují se aktiva a pasiva, účtuje se o předmětu účetnictví a předkládají se a sestavují účetní výkazy. Účetní jednotka má určitá práva a povinnosti.

 • Zásada neomezeného trvání jednotky

Tato zásada je uplatňována hlavně v oceňování aktiv.

 • Zásada zjišťování hospodářského výsledku v pravidelných intervalech

Účetní jednotka zjišťuje pravidelně výsledek hospodaření a vykazuje ho. Dokládá tak svou finanční situaci.

 •  Akruální princip

Účetní případy se účtují do období, se kterým časově a věcně souvisí. Jedná se hlavně o časové rozlišení nákladů a výnosů.

 • Bilanční kontinuita

Konečné a počáteční zůstatky stavů rozvahových účtů mezi jednotlivými účetními obdobími na sebe musí při vedení účetnictví navazovat.

 • Zásada oceňování v historických cenách

Majetek se oceňuje v době pořízení. Budoucí dopad cenových změn se nebere v úvahu.

 • Zásada opatrnosti

Do výše zisku se vykazují a promítají předpokládané očekávané ztráty rizika a znehodnocení majetku, i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. To se realizuje formou rezerv a opravných položek.

 • Zásada vymezení okamžiku realizace

Je vymezení okamžiku, kdy je možné účtovat na účty nákladů, výnosů a rozvahové účty např. vystavení faktury atd.

 • Zásada zákazu vzájemného zúčtování

Platí zákaz vzájemného vyrovnávání mezi položkami výnosů a nákladů nebo majetkem a jeho zdroji.

 • Přednost obsahu před formou

Nejdůležitějším hlediskem je obsah účetních informací, forma je podstatná, ale až po obsahu.

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít