Firma na projektovou činnost ve výstavbě

Projektová činnost ve výstavbě prováděná tradičně architekty nebo stavebními inženýry, ale i dalšími profesemi, spadá do oblasti živností vázaných.

Podmínky živnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., tzv. Živnostenský zákon, který definuje druhy živností takto:

 • živnosti koncesované
 • živnosti ohlašovací

  • řemeslné
  • vázané
  • volné

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli Živnostenského zákona. Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Pro vázanou živnost podnikání v oblasti projektování je požadována následující odborná způsobilost:

 • autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb (§ 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon))

Obsah vázaných živností je uveden v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahem vázané živnosti Projektová činnost ve výstavbě podle uvedeného nařízení vlády je: Zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo dokumentace pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, projektové dokumentace podle stavebního zákona.

Vázanou živnost je možno ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. K ohlášení slouží Jednotný registrační formulář, který je ke stažení např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výše uvedenou vázanou živnosti je možné provozovat jako OSVČ nebo mnohem výhodněji jako společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba:

 • zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. ve formě notářského zápisu - dnem jejího podpisu je společnost s ručením omezeným založena
 • zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů
 • vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti
 • složení základního kapitálu s.r.o.
 • podání návrhu do OR na zápis s.r.o.
 • zápis společnosti s ručením omezeným do OR
 • registrace s.r.o. na finančním úřadě, orgánu státní správy sociálního zabezpečí apod.
 • převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

K založení akciové společnosti je nutno zařídit:

 • obchodní firma (název) akciové společnosti – zkontrolovat na justice.cz, zda není zaměnitelný s již existujícím
 • sídlo akciové společnosti
 • předmět podnikání akciové společnosti formou ohlášení řemeslné živnosti
 • akcionáři, počet nabývaných akcií.
 • registrace akciové společnosti k DPH
 • základní kapitál akciové společnosti

Založení společnosti vyžaduje značné úsilí a zabere i dost času. Podnikatelům se proto vyplatí oslovit v této záležitosti odbornou poradenskou firmu. Profispolečnosti.cz s.r.o. jsou připraveny poradit a pomoci nejenom s ohlášením vázané živnosti, ale také s nejvhodnější formou společnosti pro tu kterou budoucí firmu. A nejenom to, Profispolečnosti.cz pro každého klienta požadovanou společnost rychle, odborně a za dobrou cenu založí. Další možností je koupit od Profispolečnosti.cz tzv. ready made společnost, což je společnost již hotová, zapsaná v obchodním rejstříku, která však nikdy nepodnikala a má tedy nulovou obchodní minulost a žádné závazky ani dluhy, ale je s ní možno začít podnikat během 24 hodin.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít